ދިގު މުއްދަތަށް ހިދުމަތް ކުރުމުގެ އިނާމު ފުވައްމުލަކު 2 މީހަކަށް

ދިގު މުއްދަތަކަށް ދިވެހި ދައުލަތަށް ޚިދުމަތް ކުރުމުގެ އިނާމު ފުވައްމުލައް ސިޓީ ދެ މީހަކަށް ރޭ ލިބިއްޖެއެވެ. ރޭ މާލޭ ޖުމްހޫރި މައިދާނުގައި ބޭއްވި ގައުމީ އެއްބައިވަންތަކުމުގެ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާގައި މިއިނާމު ލިބިފައިވަނީ