މިހަފުތާގެ ސްޓޯރީ ޓައިމް މަޖާ ގޭމްތަކަކާއިއެކު ތުޑީގައި

ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ޕަބުލިކު ލައިބްރަރީ އިން “މިހަފުތައި ސުޓޯރީ ޓައިމް” ގެ ނަމުގައި ކުޑަކުދިން ނަށް ހާއްސަ ޕުރޮގުރާމެއް އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލުން ހާމަކުރައްވައިފިއެވެ. މިޕުރޮގުރާމަކީ ފުވައްމުލަކުގެ

ފުވައްމުލަކު ޕަބްލިކް ލައިބްރަރީއަށް ފޮތް ހަދިޔާ ކުރުމަށް ހުޅުވާލައިފި

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ދިގުވާނޑު އަވަށުގައި ގާއިމުކުރެވިފައިވާ ފުވައްމުލަކު ޕަބްލިކް ލައިބްރަރީއަށް ފޮތް ހަދިޔާކުރުމަށް ހުޅުވާލައިފިއެވެ. ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލުން ނެރުނު އިލާނުގައި ވާގޮތުން ފުވައްމުލަކުގެ ޕަބްލިކް ލައިބްރަރީ މަރާމާތުކޮށް އަލުން ހުޅުވުމަށް އަންނަނީ ތައްޔާރުވަމުންނެވެ. އެ

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ޕަބްލިކް ލައިބްރަރީ އަލުން ހުޅުވަން ތައްޔާރުވަނީ

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ޕަބްލިކް ލައިބްރަރީ ހިންގާ އިމާރާތް މަރާމާތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނިންމައި އަލުން ހުޅުވަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަކަމަށް ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލުން ހާމަކުރައްވައެވެ. މިއީ ކުރީގެ ދިގުވާނޑު ކައުންސިލުން އިމާރާތްކުރި ލައިބްރަރީއެކެވެ. މި