ގައުމީ އެއްބައިވަންތަ ކަމުގެ ދުވަސް، 26 ޑިސެމްބަރު، ފާހަގަ ކުރުމަށް މުއްސަސާތަކުން މާދަމާ އަތުގުޅާލުމެއް ބާއްވަނީ

ރާއްޖޭގެ ފާހަގަކުރާ ގައުމީ އެއްބައިވަންތަ ކަމުގެ ދުވަސް، 26 ޑިސެމްބަރު، ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ މުއްސަސާތަކުން އަތުގުޅާލުމެއް ބޭއްވުމަށް ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލުން ތައްޔާރުވެއްޖެއެވެ. މިއަތު ގުޅާލުން ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ

ގައުމީ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ދުވަސް ފުވައްމުލަކުގައި ފާހަގަ ކޮށްފި

ފުވައްލައް ސިޓީގައި އިއްޔެ ފާހަގަ ކުރި ގައުމީ އެއްބައިވަންތަ ކަމުގެ ދުވަސް ނިންމާމާލީ އެއްވުމުގެ ބައިވެރިންއެކުގައި ބޭއްވި ހިނަގާލުމަކަށް ފަހު އެއްވުން ފެށި ފުވައްމުލަކު ސްޓޭޑިއަމުންނެވެ. އިއްޔެގެ އެއްވުމުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ޒުވާނުންނާއި އަންހެން ފިރިހެން ކުދި

ގައުމީ އެއްބައިވަންތަ ކަމުގެ ދުވަސް މާދަމާ ފާހަގަކުރަނީ

ގައުމީ އެއްބައިވަންތަ ކަމުގެ ދުވަސް މާދަމާ ފާހަގަކުރަން ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލާއި ފުވައްމުލައް-ފުލުހުން ގުޅިގެން ތައްޔާރުވަމުން އެބައާދެއެވެ. މާދަމާ، 26 ޑިސެމްބަރ އަކީ ރއްޖޭގެ ގައުމީ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ދުވަހުގެ ގޮތުގައި ފާހަގަ ކުރާ ދުވަހެވެ.