ފުވައްމުލަކުން ޕީސީއާރު ޓެސްޓް ނެހެދީތީވެ އެކަންސާފުކުރުމަށް މަޖިލިހަށް

ފުވައްމުލަކު ސިޓީއިން ކޮވިޑް ޓެސްޓް ނެހެދީތީވެ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށް އެކަންސާފުކޮށްދެއްވުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފު ހުށަހަލުއްވައިފިއެވެ. ޕީއެންސީ ޕީޖީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރުގެ ހައިސިއްޔަތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އާދަމް  ޝަރީފް