A wide advertisement which will be shown on all devices. (700 x 100)

ޏ.އޭއީސީގެ މަތީ ސާނަވީގެ ކިޔެވުން ފަށައިފި

މަތީ ސާނަވީ ކްލާސްތަކުގެ ކިޔެވުން ފެށުމަށް އިއްޔެ ބޭއްވި ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން. ފޮޓޯ: ޏ.އޭއީސީ

ޏ.އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ ހަޔަރ ސެކަންޑަރީ ކްލާސްތަކުގެ ކިޔެވުން އިއްޔެ ފަށަައިފިއެވެ. މިއަހަރު އަލަށް ގްރޭޑް 11 ގައި ކިޔެވުން ފަށާފައި ވަނީ 40 ހަކަށް ދަރިވަރުންނާއެކުގައެވެ. އެއީ ސައިންސް ސްޓްރީމް ކްލާހަކާއި ބިޒިނަސް ސްޓްރީމް ކްލާހެކެވެ. މިއީ ނިސްބަތުން ބަލާއިރު ވަރަށް މަދު މިންވަރެކެވެ.

ޏ.އޭއީސީން ފާއިތުވި އަހަރު 183 ގްރޭޑް 10 ނިންމާނެ ކަމަށް ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކާއިރު މިއަހަރު ގްރޭޑް 11ގައި ރަށުގައި މި ކިޔަވަނީ އެއިގެ އެންމެ %21.7 ދަރިވަރުންނެވެ. އެއިގެ ތެރޭގައި ވެސް ފިރިހެން ކުދިންގެ އަދަދު މަދުކަން ފާހަގަވެއެވެ. މީގެ އިތުރުްނ ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ގްރޭދް 10 ނިންމާފައި ބައެއް ބެލެނިވެރިން އޭވެލްއަށް ކިޔެވުމަށް ދަރިވަރުން މާލެ ބަދަލުކުރެއެވެ. އެގޮތުން މިއަހަރު ވެސް ބައެއް ދަރިވަރުން އޭވެލްގައި ކިޔެވުމަށް ވަނީ މާލެ ބަދަލުވެފައެވެ.

ފާއިތުވި އަހަރު ވެސް ޏ.އޭއިސީގައި އޮތީ ގްރޭޑް 11 ގެ ދެ ކްލާހާއި ގްރޭޑް 12 ގެ ދެ ކުލާހެވެ.

+1
0
+1
0


A wide advertisement which will be shown on all devices. (700 x 100)

ޚިޔާލުތައް

ޚިޔާލު ފާޅު ކުރައްވާ !


  • ޏިއާ

    ޜަށެން ކޯސްތެއް ހެދެންނަ ހެދީ އެންމެން މި އެނީ ޒިކުރާ ކޮލެޖްހަާ އަދި ޖަވާދު ކޮލެޖްހާ.ކޫދުންނަ އޭލެވެލް އެހައި މުހިއްމެއް ނުން.

  • ޏިއާ

    ޙުށިހައި ކޫދުނމި އެނީ ޒިކުރާ ކޮލެޖްހާަ