A wide advertisement which will be shown on all devices. (700 x 100)

ހޭންޑްބޯލް ޓޯނަމެންޓް 2022ގެ ޗެމްޕިއަންކަން ދަޑިމަގު ސްޕޯޓްސް އަށް

އެލްމޯބައިލް-ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހޭންބޯލް ޓޯނަމެންޓް 2022ގެ ޗެމްޕިއަން ޓީމު ދަޑިަމގު ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރިކްރިއޭޝަން ކަ

އެލްމޯބައިލް- ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ނަމުގައި ކުރިޔަށްގެންދިޔަ ހޭންޑްބޯލް ޓޯނަމެންޓް 2022ގެ ޗެމްޕިއްންކަން ދަޑިމަގު ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރިކްރެއޭޝަ ކްލަބުން ހޯދައިފިއެވެ.

މިމުބާރާތުގެ ފައިނަލުގައި ދަޑިމަގު ސްޕޯޓްސް އާއި ވާދަކުރީ ކިއްލާ ސްޕޯޓްސް ކްލަބެެވެ. މިމެޗު ފަސޭހަކާމާއެކު ދަޑިމަގު ސްޕޯޓްސް އިން ކާމިޔާބުކުރީ 23- 6 ގެ ބޮޑު ތަފާތަކުންނެވެ. ފައިނަލް މެޗުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔަކަށް ހޮވުނީ ދަޑިމަގު ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަން ކުލަބުގެ ފާތިމަތު ޖުނާ (ޖ.11) އެވެ.

ޖުމުލަ 5 ޓީމުން ވާދަކުރި މިމުބާރާތުގައި ދަޑިމަގު ސްޕޯޓްސް އިން ކުޅުނު ހުރިހާ މެޗަކުންވެސް، މޮޅުވެ މުބާރާތުގެ ތަށި ހޯދީ %100 ގެ ރެކޯޑަކާއިއެކުއެވެ.

މި މުބާރާތުގައި ދެން ވާދަކުރީ އެކުވެރި ފުނާޑު ޓީމާއި ހޯދަޑު ސްޕޯޓްސް ކްލަބުގެ އިތުރުން ދަޑިމަގު އަވަށަށް ނިސްބަތްވާ ދަޑިމަގު ރަނިން ޓީމެވެ.

ހޭންޑްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޕޮއިންޓް ތާވަލް 2022

މުބާރާތުގެ ވަނަތައް

ޗެމްޕިއަން ޓީމު: ދަޑިމަގު ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަން ކުލަބް

ރަނަރަޕް ޓީމު: ކިއްލާ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް

މުބާރާތުގެ އެންމެ ގިނަ ގޯލު ޖެހި ކުޅުންތެރިޔާ: 

ފާތިމަތު ޖުނާ (ޖ.11) – 34 ގޯލު – ދަޑިމަގު ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަން ކުލަބް

އެންމެ މޮޅު ކޯޗު؛ އަބްދުﷲ އަޒީމު – ދަޑިމަގު ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަން ކުލަބް

މުބާރާތުގެ އެންމެ މޮޅު 7 ކުޅުންތެރިން

އައުލާ މުޙައްމަދު (ޖ.10) – ދަޑިމަގު ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަން ކުލަބް

ފާތިމަތު ޖުނާ (ޖ. 11) – ދަޑިމަގު ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަން ކުލަބް

އާމިނަތު ނަބީލާ ޖަލީލު (ޖ. 14) – ދަޑިމަގު ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަން ކުލަބް

އާއިޝަތު ހަނާ އާތިފު (ޖ. 19) – ކިއްލާ ސްޕޯޓސް ކްލަބް

އަނީޝާ ދުލްޝާނީ ޕެރޭރާ (ޖ. 22) – ކިއްލާ ސްޕޯޓސް ކްލަބް

ފާތިމަތު މާޔާ – (ޖ. 10) އެކުވެރި ފުނާޑު

އާއިޝަތު އަލީޝާ ޖަލީލު (ޖ.17) – ހޯދަޑު ސްޕޯޓްސް ކްލަބް)

 

މުބާރާތުގެ މެޗުތަކުގެ ނަތިޖާ

ދަޑިމަގު ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބް 21 – ދަޑިމަގު ރަނިން 3

ހޯދަޑު ސްޕޯޓްސް ކުލަބު 04 – އެކުވެރި ފުނާޑު 20

ދަޑިމަގު ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބް 20 – ކިއްލާ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް 12

ދަޑިމަގު ރަނިން 02 – ހޯދަޑު ސްޕޯޓްސް ކްލަބް 11

ކިއްލާ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް 12 – އެކުވެރި ފުނާޑު 11

ހޯދަޑު ސްޕޯޓްސް ކްލަބު 5 – ދަޑިމަގު ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބް 16

ދަޑިމަގު ރަނިން  6 – އެކުވެރި ފުނާޑު 10

ހޯދަޑު ސްޕޯޓްސް ކްލަބް 05 – ކިއްލާ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް 6

އެކުވެރި ފުނާޑު 07 – ދަޑިމަގު ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބް 25

ދަޑިމަގު ރަނިން 4 – ކިއްލާ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް 17

+1
0
+1
0


A wide advertisement which will be shown on all devices. (700 x 100)

ޚިޔާލުތައް

ޚިޔާލު ފާޅު ކުރައްވާ !