ފުވައްމުލައް ސިޓީ ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ބޮޑުހިލަ ގެނައުމުގެ ދަތުރުމަތީގައި

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ގެންނަ ބޮޑު ހިލައިގެ 2 ޝިޕްމެންޓެއް ރަށަށް ގެނައުމުގެ ދަތުރުމަތީގައި ވާކަމަށް މިކަލް ނޫހަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ. އިންޑިއާއިން ގެންނަ ބޮޑުހިލައިގެ ފުރަތަމަ ޝިޕްމެންޓް މި

ތޮށިލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ދޭ ބާ؟

އެމް.ޓީ ހޯގާޑް އާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ ފުވައްމުލައް ސިޓީ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމަށް ތޮށިލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ނުދާތީ ރަށުގެ ގިނަ ފަރާތްތަކުން ކަންބޮޑު ވުން ފާޅުކުރަން ފަށައިފިއެވެ. ފާއިތުވި 2021 ވަނަ އަހަރު ޑިސެމްބަރު، 12