ފުވައްމުލަކު އުތުރުފަރާތުގައި ލަމުންދާ ތޮށިގަނޑުގެ ޑިޒައިނަކީ ސިއްރެއް

ފުވައްމުލަކު އުތުރު ފަރާތުގައި ލަމުންދާ ތޮށިގަނޑުގެ ޑިޒައިނަކީ ސިއްރެއްކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިން ހައުސިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗާ އިން ބުނެފިއެވެ. ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީއިން މިހެން ބުނެފައިވަނީ އަމިއްލަ ފަރާތަކުން އެ ތޮށިގަނޑުގެ ޑިޒައިން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ގިރާ ސަރަހައްދުގެ ތޮށިލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިގެން ކުރިޔަށް އެބަ ދެއެވެ. ނަމަވެސް އެމަސައްކަތުގައި އަދި ކުރިޔަށްދަނީ ބަޮޑުހިލައިގެ ތޮށިލުމަށް ބޭނުންވާ މިންތައް ފައިނަލް ކުރުމުގެ މަަސައްކަތް ކަމަށް މިކަލް ނޫހަށް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ބޮޑުހިލަ ގެނައުމުގެ ދަތުރުމަތީގައި

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ގެންނަ ބޮޑު ހިލައިގެ 2 ޝިޕްމެންޓެއް ރަށަށް ގެނައުމުގެ ދަތުރުމަތީގައި ވާކަމަށް މިކަލް ނޫހަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ. އިންޑިއާއިން ގެންނަ ބޮޑުހިލައިގެ ފުރަތަމަ ޝިޕްމެންޓް މި

ތޮށިލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ދޭ ބާ؟

އެމް.ޓީ ހޯގާޑް އާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ ފުވައްމުލައް ސިޓީ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމަށް ތޮށިލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ނުދާތީ ރަށުގެ ގިނަ ފަރާތްތަކުން ކަންބޮޑު ވުން ފާޅުކުރަން ފަށައިފިއެވެ. ފާއިތުވި 2021 ވަނަ އަހަރު ޑިސެމްބަރު، 12