‘ހޯމް ސްޓޭ’ އަކީ ދިވެހިންނަށް ވެސް އާކަމެއް ނޫން

‘ހޯމް ސްޓޭ’ ނުވަތަ މީހުން ދިރިއުޅޭ ގޭގައި ފަތުރުވެރިން ތިބުމަކީ ޒަމާނުއްސުރެ ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި އޮތް ކަމަކެވެ. އެއްރަށުން އަނެއް ރަށަށް ދަތުރުކުރާ އިރު ކުރީގައި ގެސްޓް ހައުސްތަކާއި ‘ހޮޓެލް’ ތަކެއް ނުހުރެއެވެ. މުޅިންވެސް

ކާމިޔާބުކަމާއެކު ހޯމްސްޓޭ ވިޔަފާރިއާއި ތައާރަފުކުރުމާއި ގުޅޭ ވޯކްޝޮޕް ނިންމާލައިފި

ކާމިޔާބުކަމާއެކު ހޯމްސްޓޭ ވިޔަފާރި ތައާރަފުކުރުމާއި ގުޅޭ ފުރަތަމަ ވޯކްޝޮޕް ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ނިންމާލައިފިއެވެ. ވަން-ފުވައްމުލައް އާއި ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލު ގުޅިގެން ކުރިޔަށްގެންދިޔަ “ދިރިއުޅޭ ގެއިން ނަފާ” ހޯދާނެ ގޮތުގެ ވޯކްޝޮޕްގައި އޮންލައިންކޮށާއި ކުރުނދުމާ މާލަމަށް