ޝިމާލާއި ޖަރީޝް ސެމީ ފައިނަލާއިއެކު މުބާރާތް ނިންމާލައިފި

މާލޭގެ ރާޅުގަނޑު ސަރަހައްދުގައި ކުރިއަށްދާ ބައިނަލް އަގްވާމީ ރާޅާއެޅުމުގެ މުބާރާތެއްކަމަށްވާ ވިޒިޓް މޯލްޑިވްސް ޕްރޯ 2022ގެ ޖޫނިއާ ބައިގެ ސެމީ ފައިނަލުން ފުވައްމުލަކު ޒުވާން ދެ ބޮޑީ ބޯޑަރުންކަމަށްވާ ޝިމާލް ޝަމީމް (ޝިމައްލެ) އާއި

ފުވައްމުލަކުގެ ޒުވާން ބޯޑީ ބޯޑަރުން ކަމަށްވާ ޝިމާލާއި ޖަރީޝް ސެމީ ފައިނަލަށް

މާލޭގެ ރާޅުގަނޑު ސަރަހައްދުގައި ކުރިއަށްދާ ބައިނަލް އަގްވާމީ ރާޅާއެޅުމުގެ މުބާރާތެއްކަމަށްވާ ވިޒިޓް މޯލްޑިވްސް ޕްރޯ 2022ގެ ޖޫނިއާ ބައިގެ ސެމީ ފައިނަލުން ފުވައްމުލަކު ޒުވާން ދެ ބޮޑީ ބޯޑަރުންކަމަށްވާ ޝިމާލް ޝަމީމް (ޝިމައްލެ) އާއި ޖަރީޝް

ބުރުނު ޝިކާރު ބޮޑީބޯޑިން ޗެލެންޖްގެ ޒުވާން އުމުރުފުރައިގެ ރަންވަނަތަކެއް ފުވައްމުލަކު ބޯޑީ ބޯޑަރުންނަށް

މި އަހަރު އަލަށް ފެށި، ގައުމީ ބޮޑީ ބޯޑިން ލީގުގެ ފުރަތަމަ މުބާރާތް ކަމަށްވާ އެމްޓީސީސީ ބުރުނު ޝިކާރު ބޮޑީބޯޑިން ޗެލެންޖްގައި ޖޫނިއާ ކެޓަގަރީގެ ރަންވަނަތަކެއް ފުވައްމުލަކުގެ ޒުވާން ބޮޑީ ބޯޑަރުން ހޯދައިފިއެވެ. މުބާރާތުގެ

“ގުންބުއްރާސް ސާރފިން ޗެލެންޖު 2019” ފވމ.ތުނޑީގައި ކުރިޔަށް ދަނީ

“ގުންބުއްރާސް ޗެލެންޖް 2019”ސާރފިން މުބާރާތެއް ފުވައްމުލައް ސިޓީ ތުނޑީގައި މިއަދު ހެނދުނު ފަށައިގެން ކުރިޔަށް އެބަދެއެވެ. ފުވައްމުލަކު ސާރފިން އެސޯސިއޭޝަނުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ކުރިޔަށްގެންދާ މިމުބާރާތުގެ 16 ބައިވެރިން ވާދަކުރެއެވެ. މިއަދާއި މާދަމާ ކުރިޔަށް ގެންދާ މި ސާރފިން ޗެލެންޖުގައި ބޮޑީބޯޑިން

ސާފިން މުބާރާތެއް ފުވައްމުލައް ސިޓީ ތުނޑީގައި

“ގުންބުއްރާސް ޗެލެންޖް 2019” ނަމުގައި ފުވައްމުލައް ސިޓީ ތުނޑީގައި ސާރފިން މުބާރާތެއް ބޭއްވުމަށް ތައްޔާރުވެއްޖެއެވެ. ފުވައްމުލަކު ސާރފިން އެސޯސިއޭޝަނުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ކުރިޔަށްގެންދިއުމަށް ރޭވިފައިވާ މިމުބާރާތް އޮންނާނީ އަންނަ ހަފުތާ ބަންދުގައެވެ. ގުންބުއްރާސް ޗެލެންޖު އޮންނާނީ

މާލޭގައި ކުރިޔަށްދާ ބޮޑީ ބޯޑިން މުބާރާތުގެ ކްއާރޓަރ ފައިނަލްގައި ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ 3 ކުއްޖަކު

މާލޭގައި މިހާރު ކުރިޔަށްދާ “ސީސްޕޯރޓްސް ރާޅު ސީޒަން އޯޕެނިން” ރާޅާ އެޅުމުގެ މުބާރާތުންގެ ކްއާރޓަރ ފައިނަލުން ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ 3 ކުއްޖަކު ޖާގަ ހޯދައިފިއެވެ. މި މޭ މަހު 1-4 އަށް މާލޭ ވަރުނުލާ ރާޅުގަނޑުގައި (ބްރިޖް

ފުވައްމުލަކުގައި ބޭއްވި ބޮޑީ ބޯޑިން މުބާރާތުގެ އެއްވަނަ ވިއާމަށް

ރާއްޖެ ބޮޑީ ބޯޑިން އިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން މި އަހަރު ރާއްޖޭގައި ބޭއްވި ފުރަތަމަ ބޮޑީބޯޑިން މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން މުހައްމަދު ވިއާމް ހޯދައިފިއެވެ. “އެލައިސް 2019” ގެ ނަމުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މިމުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ވިއާމް