‘ބިޅިފޭށެ’ ރިޒޯޓެއް ހަދަން ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގައި ކުރީގެ ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ

ފުވައްމުލަކު އެއާޕޯޓް ބިއްދޮށުގައި އޮތް ރަށުގެ ވަކިބައި ކަމަށްވާ ‘ބިޅިފޭށެ’ ގައި ރިޒޯޓެއް ހަދަން ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގައި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ކުރީގެ ރައީސް ނަޝީދު މިހެން ވިދާޅުވީ މިއަދު މެންދުރު

ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީއަށް އެމްޑީޕީއިން ތައްޔާރު ވަމުންއަންނައިރު ފުވައްމުލައް ސިޓީއިން ގިނަ މެމްބަރުންތަކެއް މަދުވެފައި

ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީއަށް އެމްޑީޕީއިން ތައްޔާރުވަމުން އަންނައިރު  ކުރިން ފުވައްމުލައް ސިޓީއިން އެމްޑީޕީގައި ގިނަ މެމްބަރުންތަކެއް ތިބި ނަމަވެސް އެއަދަދުތައް މަދުވެފައިވާކަން ވޯޓާސް ލިސްޓުން އެނގެއެވެ. ކުރިން އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރުން އެންމެ ގިނަ އެއް އަވަށް

އެމްޑީޕީން ބާއްވާ ޕްރަމަރީގެ ވޯޓަސް ލިސްޓަށް ޝަކުވާއަށް ހުޅުވާލައިފި

މި ޖެނުއަރީ މަހު 31 ގައި ބާއްވާ އެމްޑީޕީ ޕްރަމަރީގައި ވޯޓުލުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ލިސްޓަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު އެމްޑީޕީން ހުޅުވާލައިފި އެވެ. ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު ހުޅުވާލާފައިވަނީ މި މަހުގެ 10 ވަނަ

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

އަންނަ އަހަރު ބާއްވާ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގައި އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓުގައި ވާދަކުރަން އެދޭ ފަރާތްތަކަށް އެޕާޓީގެ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރުމުގެ ފުރުސަތު މިއަދު ހުޅުވާލައފިއެވެ. އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީއަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ބަންދުވާނީ އަންނަ އަހަރު (2020) ޖެނުއަރީ 10 ވަނަ ދުވަހު