ކެރިއާ ބިނާކުރުމުގައި ބިނާކުރާނެ ގޮތުގެ މައުލޫމާތު ސެޝަނެއް ބާއްވަނީ

ކެރިއާ ނުވަތަ ހަޔާތުގައި ތިމާ ކުރާނެ މައިގަނޑު މަސައްކަތެއް ޚިޔާރުކުރުމާއި އަދި އެކަމުގައި ދެމިހުންނާނެ ގޮތުގެ މައުލޫމާތު ސެޝަނެއް މާދަމާ ނޫން އަނެއް ދުވަހު، 9 ޖުލައި 2020 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ޏ.އަތޮޅު

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ ވަޒީފާއާއި ގުޅޭގޮތުން ބާއްވާ މައުލޫމާތު ސެޝަނެއް އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ ވަޒީފާ އަދާކުރުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން ބާއްވާ މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަނެއް އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު އޮންނާނެ ކަމަސް ވަން-ފުވައްމުލައް އެންޖިއޯއިން ހާމަކޮށްފިއެވެ. ކެރިިއާ ގައިޑެންސްގެ މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ މިސެޝަން ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ ޏ.އަތޮޅު

ފުވައްމުލަކުގެ ބައެއް ކުދިން މިއަދު ރިޒޯޓު ވަޒީފާއަށް އަލުން ފުރައިފި

ރިޒޯޓުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ ބައެއް ކުދިން މިއަދު އަލުން ރިޒޯޓު ވަޒީފާއަށް ދާން ފުރައިފިއެވެ. މިއަދު ފުރާފައި ވަނީ ސޭންޓާރާ ގްރޭންޑް އައިލޭންޑް ރިޒޯޓް އެންޑް ސްޕާ މޯލްޑިވްސްގެ 12 މުވައްޒަފުންނެވެ.

އެމްޓީސީސީ ފުވައްމުލަކު ސައިޓަށް 40 މުވައްޒަފުން ނަގަނީ

ފުވައްމުލަކުގެ މަގުތައް ހެދުމުގެ މަސައްކަތާއި ހަވާލުވެފައިވާ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ފުޅާދާއިރާގައި އުމްރާނީ ތަރައްގީކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރާ އެމްޓީސީސީއިން ފުވައްމުލަކަށް ޚާއްސަ 40 ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު އިއުލާންކޮށްފިއެވެ. ފޭސްބުކު ޕޭޖު މެދުވެރިކޮށްވެސް ކުރިމަތިލެވޭ މި 37 ވަޒީފާއަށް

އެމްޓީސީސީ އިން ފުވައްމުލަކުގައި ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުތަކެއް އުފައްދަނީ

ފުވައްމުލަކު މަގު ހެދުމުގެ މަސައްކަތާއި ހަވާލުވެފައިވާ އެމްޓީސީސީ އިން 200 އަށް ވުރެ ގިނަ ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުތަކަށް ހުޅުވާލާނެކަމަށް އެކުންފުނިން ހާމަކޮށްފިއެވެ. އެކުންފުނިން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި އެކަން އިއުލާންކޮށްދެއްވީ އެކުންފުނީގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމެވެ. ކުންފުންޏަށް