ވިޕްލައިނާއި ޚިލާފުވުމުގެ ސަބަބުން ފުވައްމުލަކު އުތުރު މެންބަރު ދޮންބެއަށް ފިޔަވަޅު އަޅައިފި

ހައި ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ހަމީދު ވަކިކުރަން އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ނެރުނު ވިޕާ ޚިލާފުވުމުގެ ސަބަބުން ފުވައްމުލަކު އުތުރުދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ރަޝީދު (ދޮންބެ) އަށް އިއްޔެ ފިޔަވަޅު އަޅައިފިއެވެ. މިމައްސަލާގައި ދޮންބެގެ

އަންނަ އަހަރަށް ފުވައްމުލަކަށް އެންމެ މުހިންމު 3 ކަމަކީ ކޮބާ؟

ކުރިޔަށް އޮތް 2021 ވަނަ އަހަރު ފުވައްމުލައް ސިޓީއަށް އެންމެ ބޭނުންވާ 3 ކަމަކީ ކޮބައިކަން މިއަދު އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖުލީހުގގެ ޖަލްސާގައ،ި 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓަށް ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ

ރައްކާތެރިކަމާއި އިނާޔަތް ފޯރުކޮށްދޭން ތާއީދުކުރަނީ ދައުރު ފުރިހަމަކުރާ ނާއިބު ރައީސުންނަށް – ދޮންބެ

ރައްކާތެރިކަމާއި އިނާޔަތްތައް ފޯރުކޮށްދޭން ތާއީދުކުރަނީ ދައުރު ފުރިހަމަ ކުރާ ނާއިބު ރައީސުންނަށް ކަމަށް ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ރަޝީދު (ދޮންބެ) ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ދޮންބެ މިހެން ވިދާޅުވީ ނާއިބު ރައީސް ކަން ކުރެއްވި

ފަސްވަނައަށް އެންމެގިނަ ވޯޓު ހޯއްދެވީ ދޮންބެ

މިފަހަރުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގައި ފަސްވަނައަށް އެންމެ ގިނަ ވޯޓު ހޯއްދަވާފައިވަނީ ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ ގޮޑި ކާމިޔާބު ކުރެއްވި މުހައްމަދު ރަޝީދު (ދޮންބެ) އެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އަލަށް ކުރިމަތި ލެއްވި ދޮންބެ