ފުވައްމުލަކު އިޖުތިމާއީ މަރުކަޒުގެ ޖިމް މާދަމާއިން ފެށިގެން ހުޅުވާލަނީ

މާދަމާ، 10 ޖޫން 2020 އިން ފެށިގެން ފުވައްމުލަކު އިޖުތިމާއީ މަރުކަޒުގެ ޖިމްގެ އާއްއްމުންނަށް ހުޅުވާލެވޭނެ ކަމަށް ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލުން ހާމަކުރައްވައި ފިއެވެ. އަލަށް ޖިމް ހުޅުވާއިރު އިޖުތިމާއީ މަރުކަޒުގެ އައުޓްޑޯ ޖިމް ވެސް

ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތަކާއެކު ފވމ.ސިޓީ ޖިމް ހުޅުވަން ތައްޔާރުވަނީ

ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތަކާއެކު ފުވައްމުލަކު އިޖުތިމާއީ މަރުކަޒުގެ ޖިމްގެ ޚިދުމަތްތައް އާއްއްމުންނަށް ހުޅުވާލުމަށް ތައްޔާރުވާން ފަށައިފިއެވެ. ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން އެޅުނު ރައްކާތރެިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ބަންދުކުރެވިފައިވާ މި ޖިމް ހުޅުވާނެ ވަކި ދުވަހެއް އަދި ކަނދައޅާފައެއް

އޮފީސް ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ފެނަކަ-ފުވައްމުލައް އިން ހޯދައިފި

އިއްޔެ ހަވީރު ކުޅެވުނު ފުވައްމުލަކު އޮފީސް ފުޓްސަލް ކަޕްގެ ފައިނަލް މެޗު 3-2 ން ކާމިޔާބުކޮށް ފެނަކަ ރިކްރިއޭޝަން ކްލަބުން މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފިއެވެ. ފައިނަލުގައި ފެނަކަ ޓީމުން ވާދަކުރީ އެއަރޕޯރޓް ރިކްރިއޭޝަނެވެ. ފައިނަލަށް

އޮފީސް ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ސެމީފައިނަލުގެ ޓީމުތައް ކަނޑައެޅިއްޖެ

ފުވައްމުލަކު އިޖުތިމާއީ މަރުކަޒުން މިހާރު ކުރިޔަށްގެންދާ ފުވައްމުލައް އޮފީސް ފުޓްސަލް ކަޕްގެ ސެމީ ފަިއނަލުގައި ކުޅެނެ ޓީމުތައް ކަނޑައެޅިއެއްޖެއެވެ. މިއަދު ހަވީރު ކުޅެވުނު ގްރޫޕް ސްޓޭޖްގެ ފަހު މެޗްތަކާއެކު ސެމީ ފައިނަލުގައި ވާދަކުރާނެ ޓީމުތައް މިވަނީ

ފެނަކަ ރިކްރިއޭޝަން ކްލަބަށް ސެމީ ފައިނަލުގެ ޖާގައެއް

މިހާރު ކުރިޔަށްދާ ފުވައްމުލައް އޮފީސް ފުޓްސަލް ކަޕްގެ 3 ވަނަ ދުވަހުގެ ދެ މެޗުން އެމްއެންޑީއެފް ފުވައްމުލައް އާއި ފެނަކަ ރިކްރިއޭޝަން ކްލަބު މޮޅުވެއްޖެއެވެ. ފެނަކަ ޓީމުގެ މި މޮޅާއެކު ކުޅުނު ދެމެޗުން މޮޅުވެ ފެނަކަ ރިކްރިއޭޝަން

ސަދަރން ލިންކް އާއި ފެނަކަ ޓީމަށް މޮޅެއް

މިހާރު ކުރިޔަށްދާ ފުވައްމުލައް އޮފީސް ފުޓްސަލް ކަޕްގެ ދެވަނަ ދުވަހުގެ ދެ މެޗުން ސަދަރން ލިންކް ފުވައްމުލައް އާއި ފެނަކަ ރިކްރިއޭޝަން ކްލަބު މޮޅުވެއްޖެއެވެ. މިއީ މިދެޓީމުވެސ ްމުބާރާތުގައި ކުޅުނު ފުރަތމަ މެޗެވެ. މުބާރާތުގެ 3ވަނަ މެޗުގައި