ޑައިވިން މަންޒިލެއްގެ ގޮތުގައި ފުވައްމުލައް ސިޓީ ތައިލޭންޑްގައި ޕްރޮމޯޓް ކުރަނީ

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޑައިވިން މަންޒިލެއްގެ ގޮތުގައި ފުވައްމުލައް ސިޓީ ޕްރޮމޯޓް ކުރުމަށް ތައިލޭންޑްގެ ބޭންކޮކްގައި މިހާރު ކުރިޔަށްދާ ޑައިވިން އަށް ޚާއްސަ ފެއާއެއްގައި ފުވައްމުލައް ސިޓީއިން ބައިވެރިވަމުން އެބަގެންދެއެވެ. މި މޭ މަހު 18 އިން

ފީނަންދިޔަ ދިޔަ ތަޖުރިބާކާރު ޑައިވަރު ސައީދު ގެއްލިގެން ހޯދަނީ

މިއަދު މެންދުރު ފަހު ފުވައްމުލަކުން ޑައިވީނަށް ދިޔަ ފުވައްމުލަކު ދިގުވާނޑު ނީމޯ (ނޫވިލު) މުހައްމަދު ސައީދު ގެއްލިގެން ހޯދުމުގެ މަސަކަތް ކުރަމުން އެބަދެއެވެ. އޭނާއާއިއެކު ޑައިވިންއަށް ދިޔަ  ދޫނޑިގަމު އަވަށު ޑޭޒީވިލާ މަހުމޫދު ފާއިޒު

ގަދަ ވިއްސާރާގައި ވެސް ގޮނޑުދޮށް ސާފުކުރުމުގެ ހަރަކާތް ފވމ ޑައިވް ސްކޫލުން ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފި

ގަދަ ވިއްސާރާގައި ވެސް ފުވައްމުލަކު ޑައިވް ސްކޫލުން ބައިނަލް އަގުވާމީ ގޮނޑުދޮށް ސާފުރުމުގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ހަރަކާތެއްގެ ގޮތުން އިއްޔެ ފުވައްމުލަކު ބަނދަރު ތެރެ ސާފުކޮށްފިއެވެ. ފުުވައްމުލަކު ޑައިވް ސްކޫލުން ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުން

ޑިސްކަވަރީން ‘ޕޮންޑިޗެރީ ޝާކް ހޯދުމަށް ޓައިގަރ ޝާކް ސައިޓަކަށް!

ދުނިޔޭގެ ގިނަ ބައެއްގެ މެދުގައި މަގުބޫލު  ގުދުރަތީ ކަންކަމަށް ޑޮކިއުމެންޓްރީ ހަދާ ޓީވީ ޗެނެލެއް ކަމަށްވާ ޑިސްކަވަރީ ޗެނެލްގެ ޓީމަކުން ފާއިތުވި އަހަރު ފުވައްމުލަކު ފަރަށް ޑައިވުކުރީ މިޔަރުގެ ބާވަތެއްކަމަށްވާ “ޕޮންޑިޗެރީ ޝާކު”ގެ ހިލަމެއް

ފުވައްމުލަކު ޑައިވް ސްކޫލުން އިމަޖެންސީ ރެސްޕޮންސް ތަމްރީނެއް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފި

ކުއްލި ހާލަތުގައި އަމަލުކުރާނޭ ގޮތުގެ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް ފުވައްމުލަކު ޑައިވް ސްކޫލުން ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. “އިމަރޖެންސީ ފަސްޓް ރެސްޕޮންސް، އީ އެފް އާރު އެންޑް އޭއީޑީ” ނަމުގައި ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ މި ކޯހަކީ ބަައިނަލް އަގުވާމީ މިންގަނޑުތަކަށް ފެތޭ ފެންވަރުގެ