ފުވައްމުލައް ހޮސްޕިޓަލުގެ އައު އިމާރާތުގެ ކުރެހުން އާއްމު ކޮށްފި

މި ސަރުކާރުން ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ގާއިމުކުރުމަށް ވައުދުވެފައިވާ ހޮސްޕިޓަލުގެ އައު އިމާރާރުގެ ކުރެހުން އާއްމު ކޮށްފިއެވެ. މިއީ މިހާރު ހުރި ފުވައްމުލައް ހޮސްޕިޓަލުގެ ޖާގަ އިތުރު ކުރުމުގެ ގޮތުން އެ ހޮސްޕިޓަލަށް އިތުރުކުރެވޭ އައު

ފިހާރަތަކުން ވިއްކާ ކާބޯތަކެތީގެ ރައްކާތެރިކަން ބަލަން ހިންގި ހަރަކާތް ނިންމާލައިފި

ފުވައްމުލައް ހޮސްޕިޓަލުން ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ އާއްމު ފިހާރަތަކުން ވިއްކާ ކާބޯތަކެތީގެ ރައްކާތެރިކަން ބެލުމުގެ އިންސްޕެކްޝަން ޕްރޮގްރާމް ނިންމާލައިފިއެވެ. މި ހާރަކާތުގެ ދަށުން ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ކާބޯތަކެތި ވިއްކާ ފިހާރަތަކުގެ ހަރުތަކުގައިވާ ތަކެތި ބަލައި ޗެކު

ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލަށް 50 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަ ކުރަނީ

ފުވައްމުލައް ހޮސްޕިޓަލަށް 50 އަހަރު ފުރޭ ގޯލްޑެން ޖުބިލީ ފާހަގަ ކުރުން އިއްޔެ (ހޮނިހިރު) ދުވަހު ބޭއްވި މުވައްޒަފުންގެ އަހަރީ ކޭމްޕްގައި ފަށައިފިއެވެ. ފުވައްމުލަކު ތުނޑީގައި ބޭއްވި ‘ސްޓާފް އެނުއަލް ކޭމްޕް’ ގައި ވަނީ ހޮސްޕިޓަލަށް

ފުވައްމުލައް ހޮސްޕިޓަލަށް އިތުރުކުރާ އިމާރާތް ހެދުމަށް ބީލަމަށް ހުޅުވާލައިފި

ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލަށް ދިމާވެފައިވާ ޖާގައިގަ ދަތިކަމަށް ހައްލެއް ހޯދުމަށް އެހޮސްޕިޓަލަށް އިތުރުކުރެވޭ އިމާރާތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބީލަމަށް ލައިފިއެވެ. އިއްޔެ ބީލަމަށް ހުޅުވާލިއިރު މިމަސައްކަތް ކުރުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ބީލަން ހުށަހަޅަން ޖެހެނީ އަންނަމަހުގެ

މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތާއި އެކު ފުވައްމުލަކުގެ ސްކޫލްތަށް ބަންދު!

އެޗްޕީއޭގެ މޮނީޓަރިންގެ ހާލާތަށް ފުވައްމުލައް ސިޓީ އައުމާއި ގުޅިގެން ފުވައްމުލަކުގެ ސްކޫލްތަކާއި ކިޔަވައިދޭ ހުރިހާ ތަނެއް ބަންދުކޮށްފިއެވެ. މި ފެބްރުއަރީ މަހު 7، 8 ގައިރެންޑަމް ސާމްޕަލް ނެގި 150 މީހުންގެ ތެރެއިން 2

ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓް ހަދައިފި

ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލުގެ ލެބޯޓްރީގައި 27 ޖަނަވަރީ 2021 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ، ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓް ހަދައިފިއެވެ. ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލުން ރޭ ހެދި ހުރިހާ ސާންޕަލްތަކެއް ވަފީ ނެގެޓިވް ވެފައެވެ. ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލުގައި ކޮވިޑް-19

ފުވައްމުލައް ހޮސްޕިޓަލުގެ ތަރައްޤީއަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ދަތިތަށް ހައްލުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާނަން – ނައިބް ރައިސް

ފުވައްމުލައް ހޮސްޕިޓަލުގެ ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވާ ކަންކަމާއި، މިހިނދުން މިހިނދަށް ހައްލު ބޭނުންވާ ކަންކަމާގުޅޭ ގޮތުން، ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކާއެކު މަޝްވަރާ ކުރައްވައި، އެ ކަންކަން ހަމަޖައްސަވަން މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމުގައި ނައިބް ރައިސް ފައިސަލް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.