ފުވައްމުލައް ސިޓީ ފުލުހުންގެ ކޮމާންޑަރަކަށް ޗީފް އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސް ރިޟްވާން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ފުލުހުންގެ ކޮމާންޑަރު ކަމާއި ޗީފް އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސް ރިޟްވާން ޝަރީފް ހަވާލުވެ ވަޑައިގެންފިއެވެ. ފުވައްމުލައް ސިޓީ ޕޮލިސް އާއި އަލަށް ޙަވާލުވެވަޑައިގެން ސިޓީ ކޮމާންޑަރު ރިޟްވާން ޝަރީފް ވަނީ ފުވައްމުލައް ސިޓީ

ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ ގެއެއް ބަލައިފާސްކޮށް މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ހިންގި ހާއްސަ އޮޕަރޭޝަނެއްގައި، ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ ގެއެއް ބަލައިފާސްކޮށް މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. މި މައްސަލަ އާއި ގުޅިގެން ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 24 އަހަރުގެ ދިވެހި

ފުވައްމުލަކު ސިޓީގެ ކެންގަރޫ ކިޑްސްގެ ދަރިވަރުންނަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަނެއް ފުލުހުން ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފި

ފުވައްމުލަކު ސިޓީގެ ކެންގަރޫ ކިޑްސް ގްރޭޑް އެކެއްގެ ދަރިވަރުންނަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަނެއް ފުލުހުން ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. ފުވައްމުލަކު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި ފުވައްމުލަކުސިޓީގެ ކެންގަރޫ ކިޑްސް ސްކޫލް ގުޅިގެން މިއަދު ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ މި

ފުވައްމުލަކުން ބަނގުރާ އުފެއްދުމަށް ބޭނުން ކުރާ ސާމާނުތަކެއް ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފި

ފުވައްމުލައް ސިޓީއިން އަމިއްލައަށް ބަނގުރާ އުފެއްދުމަށް ބޭނުން ކުރާ ސާމާނުތަކެއް ހޯދައި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައި ވާކަމަށް “ޕޮލިސްލައިފް” ގައި ހާމަކުރެއެވެ. މިއީ އާހަަރާއި ގުޅިގެން ފުލުހުން ހިންގި ޚާއްސަ އޮޕަރޭޝަނެއްގައި އަތުލައިގެންފާވާ ސާމާނުތަކެކެވެ. އާ އަހަރު