އޭލެވެލް އިމްތިހާނު ފެށިގެން ކުރިޔަށް ދަނީ

ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ ދަރިވަރުން މި އަހަރު ބައިވެރިވާ ހަމައެކަނި ބައިނަލް އަގުވާމީ އިމްތިހާނު ކަމަށްވާ ޖެނެރަލް ސެޓްފިކެޓް އޮފް އެޑިއުކޭޝަން (ޖީސީއީ) އެޑްވާންސްޑް ލެވެލް ނުވަތަ އޭލެވެލް އިމްތިހާމު މި އޮކްޓޯބަރު މަހު 5 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ކުރިޔަށް

ޏ.އޭއީސީގެ ގުރުއާން މުބާރާތް އޮންލައިންކޮށް މިއަދު ފަށައިފި

ޏ.އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ މިއަހަރުގެ ގުރުއާން މުބާރާތް އޮންލައިންކޮށް ގޫގުލް މީޓް އިން މިއަދު ފަށައިފިއެވެ. ކޮންމެ އަހަރަކު ބާއްވާ މިމުބާރާތް މިފަހަރު އޮންލައިންކޮށް ބާއްވަނީ ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ސްކޫލްތައް ބަންދު ކޮށްފައިވުމާއި

ނަޒާހަތްތެރި ދަރިވަރުގެ މައުލޫމާތު ސެޝަނެއް ޏ.އޭއީސީގެ ދަރިވަރުންނަށް

ނަޒާހަތްތެރި ދަރިވަރުން” ނަމުގައި ޏ.އޭއީސީގެ ދަރިވަރުންނަށް މައުލޫމާތު ސެޝަނެއް ބާއްބވައިފިއެވެ. އިއްޔެ ޏ.އޭއީސީގެ ލައިބްރަރީގަި ކުރިޔަށް ދިޔަ މިސެޝަންގައި ނަޒާހަތްތރެި ދަރިވަރުންގ ކިބާގައި ހުންނަންޖެހޭ ސިފަތައް ދަރިވަންނަށް ހުށަހަޅާ ދީފައި ވެއެވެ. މިސެޝަންގަިއ ދަރިވަރުންނަށް ކަމާިއ ގުޅޭ ގޮތުން މައުލޫމާތު

ޏ.އޭއީސީގެ އިންޓަރ ހައުސް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން މުޡައްފަރު ހައުސް ހޯދައިދި

އިއްޔެ ނިމުނު ޏ.އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ އިންޓަރ ހައުސް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން މުޡައްފަރު ހައުސް އިން ހޯދައިފިއެވެ. މުޡައްފަރު ހައުސް އިން ޗެމްޕިއަން ކަން ހޯދީ ފައިނަލުގައި އަމީނު ހައުސް އާއި ވާދަކޮށް 6-1

ޏ.އޭއީސީގެ އިންޓަރ ހައުސް ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތް ފޯރިއާއެކު ކުރިޔަށް ދަނީ

ޏ.އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ އިންޓަރ ހައުސް ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތް 2020 އެސްކޫލުގެ އިންޑޯރ ކޯޓުގައި ކުރިޔަށް އެބަދެއެވެ. މިމުބާރާތް ބަހާލާފައިވަނީ ދެ އުމުރުފުރއަކަށެވެ. އެއީ 15 އހަރުންް މައްޗާއި 15 އަހަރުން ދަށުގެ ޓީމުތަކުގެ މައްޗައްށެވެ.

މުޘައްފަރު ހައުސް އާއި އަމީން ހައުސް ފުޓުބޯޅައިގެ ފައިނަލަށް

ފުވައްމުލައް ފުޓްބޯޅަ ސްޓޭޑިއަމްގައި މިހާރު ކުރިޔަށް ދާ ޏ.އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ އިންޓަރ ހައުސް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް މުޡައްފަރު ހައުސް އާއި އަމީނު ހައުސް ދަތުރުކޮށްފިއެވެ. މި ދެޓީމުން ވެސް ވަނީ މުބާރާތުގައި އެންމެ ފަހުން

ޏ.އޭއީސީ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް: މުޡައްފަރު ހައުސް ކުރީގައި

މިހާރު ކުރިޔަށްދާ ޏ.އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ އިންޓަރ ހައުސް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ މިހާތަނަށް ކުޅުން މެޗުތަކުން މުޡައްފަރު ހައުސް ކުރިއެރުން ހޯދައިފިއެވެ. އެޓީމުން މުބާރާތުގައި ކުޅުނު 2 މެޗުން މޮޅުވެ ފައިނަލުގެ ޖާގަ ހޯދައިފިއެވެ. މުބާރާތުގައި މިހާތަނަށް 4 މެޗު