މަގުތަކަށް ޖަމާވެފައިވާ ކުނިބުނިތައް ސިޓީ ކައުންސިލުން ސާފުކޮށްފި

މި މާރިޗު މަހު 29 ވަނަ ދުވަހު ފުވައްމުުލައް ސިޓީއަށް ކުރި ބޯ ވިއްސާރާގައި ފެންބޮޑުވެ ރަށު އެކި ހިސާބުތަކަށް، ޚާއްސަކޮށް މަގުތަކަށް ޖަމާވެފައިވާ ކުނި ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުން ކޮށް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ސާފުކުރުން ކުރުމުގައި ގިނަ މުއައްސަސާތަކުން ބައިވެރިވި

ދުނިޔޭގެ ސިއްޙަތު ދުވަހާއި ގުޅުވަިއގެން ކުރިޔަށް ގެންދާ ހަރަކާތުގެ ތެރެއިްނ ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލުން އިސްނަގައިގެން ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ސާފުކުރުމުގެ ހަރަކާތް ވަރަށް ކާމިޔާބު ކަމާއެކު މިއަދު ކުރިޔަށް ގެންގޮސް ންގޮސްފައވާކަމަށް މިކަލް ނޫހުގެ ރިޕޯރޓަރ

މަދިރި މަދުކުރުމަށް – ސިޓީ ސާފުކުރުމުގައި ބައިވެރިވެ ލައްވާ!

މަދިރި މަދުކުރުމުގެ ގޮތުން ފުވައްމުލައް ސިޓީ ސާފުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް މި އޭޕްރީލް މަހު ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލާއި ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް ގުޅިގެން ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. ސާފުކުރުމުގެ މިހަރަކާތުގައި ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ހުރި ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކާއި