އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް ކޯލިޝަނުގެ ހިނގާލުމެއް ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި މިއަދު ބާއްވައިފި

އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް ކޯލިޝަނުންގެ ހިނގާލުމެއް ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި މިއަދު ހަވީރު ބާއްވައިފިއެވެ. މިއަދު ހަވީރު ފުވައްމުލައް ސިޓީ ނައިބުތުއްތުމަގުގައި ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ މިހިނގާލުމުގައި ޕީޕީއެމްގެ ގިނަ ސަޕޯޓަރުން ބައިވެރިވެފައި ވެއެވެ. މިއަދުގެ ހިނގާލުމުގައި ވެސް

ފުވައްމުލަކު 3 މެމްބަރުންގެ އިތުބާރު ވެސް ހެލްތު މިނިސްޓަރ އަމީނުއަށް ނެތް

ރައްޔިތުންގެ މަޖުލީހުގެ ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ރަޝީދު (ދޮންބެ) އާއި މެދު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހުސޭން މުހައްމަދުގެ އިތުރުން ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު މުމްތާޒުގެ އިތުބާރު ހެލްތު މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ އަމީނުއަށް ނެތް

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީ އަންނަ ޑިސެމްބަރު މަހުގައި ބާއްވަނީ

އަންނަ އަހަރު، 2020 އޭޕްރިލް މަހު 4 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު ގެ އެމްޑީޕީ ޕްރަމަރި އަންނަ ޑިސެމްބަރު މަހު ބާއްވާނެ ކަމަށް އެޕާޓީގެ ރައީސް ކަމަށް ދެވަނަ ދައުރަކަށް

ޕީޕީއެމް ތިންފަށް ވިޔަ ނުދިނުމަށް ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީނު އެދިއްޖެ

ދާދި ފަހުން މާލޭގައި ބޭއްވި ރެލީއެއްގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީނު އަބްދުލް ގައްޔޫމު ވިދާޅުވީ ކައުންސިލް އިންތިޚާބާއި ހަމައިން  ޕީޕީއެމް މިއަންނަނީ “ތިންފަށް ވާން” ކަމަށެވެ. އެ ގޯސް ރައްޔިތުން ނެހެދުމަށް ޔާމީނު

އަދުލު އިންސާފު ރައްޔިތުންނާއި ހަމަޔަށް ގެންނަން ކުރެވެން އޮތް ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރާނަން -އެމްޕީން

އަދުލު އިންސާފު ރައްޔިތުންނާއި ހަމަޔަށް ގެންނަން ކުރެވެން އޮތް ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ފަސްނުޖެހޭނެ ކަމަށް ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖުލީހުގެ މެންބަރު ހުސޭން މުހައްމަދު ދީދީ އާއި ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު

ކެންޑިޑޭޓުންގެ މާލީބަޔާން ހާމަކުރަންވީ ކީއްވެ؟

މިއީ ރައްޔިތުންގެ މަޖުލިސް ޕްރައިމަރީގެ ފޯރިގަދަ ދުވަސްވަރެވެ. ބޮޑެތި ޕާޓީތަކުން އެޕާޓީގެ ޓިކެޓް ދިނުމަށް ޕްރަމަރީ ބާއްވަން ތައްޔާރުވާ ދުވަސްވަރެވެ. ހަމަހަމަ ފުރުސަތެއް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ދިނުމުގެ ވިސްނުމުންނެވެ. ނަމަވެސް ވަކި ކެންޑިޑޭޓަކަށް ސަޕޯރޓު

އެމްްކިއުއޭގެ ސީއީއޯ ކަމަށް ޑރ. ހަންނާނު އައްޔަން ކުރައްވައިފި

މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ ޗީފް އެގްޒެކްޓިވް އޮފިސަރ (ސީއީއޯ) ގެ މަގާމަށް ފުވައްމުލަކު ދޫނޑިގަން އަބްދުލް ހައްނާނު މިއަދު އައްޔަން ކުރައްވައިފިއެވެ. ޑރ. ހައްނާނު އެމަގާމަށް އައްޔަން ކުރައްވާފައި ވަނީ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުން ފެންވަރުގައެވެ.