10 އޭޕްރީލް 2020 ( ހުކުރު )

banner

ސިތާނާ ސްޓޯރުގެ އަހަރީ ސޭލް 17 އިން 19 އަށް އޭއީސީ ހޯލުގައި

ފުވައްމުލަކުގައި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ވިޔަފާރި ކުރަމުންއަންނަ ސިތާނާ ސްޓޯރުގެ މިއަހަރުގެ އަހަރީ ސޭލް އަންނަ ބުދަ ދުވަހުން ފެށިގެން ހުކުރު ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ޏ.އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަރުގެ ހޯލުގައި އޮންނާނެ ކަަމަށް ސިތާނާ ސްޓޯރުން ހާމަކުރެއެވެ. ގޭތެރޭގެ ސާމާނާއި ބަދިގޭގެއަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު ގިނަ އަދަދަކަށް ހެޔޮ އަގެއްގައި ފޯރުކޮށްދޭ މި ސޭލުގެ ސަބަބުން ހެޔޮއަގުގައި ކުރިއަށް ރޯދަމަހަށް ގެއާއި ބަދިގޭގެ ސާމާނު އާކުރެވިދާނެ ކަމަށް އެ ފިހާރައިން ހާމަކުރެއެވެ.

މިސޭލުގައި 1000 ރުފިޔާއަށްވުރެ މަތިން ވިޔަފާރި ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ޚާއްސަ ހަދިޔާއެއް ލިބޭނެކަމަށާއި އަދި 500 ރުފިޔާއިން މަތިން ވިޔަފާރި ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ސްޓޮކް ހުސްވަންދެން ޓީޝާޓެއް ލިބޭނެ ކަމަށްވެސް ސިތާނާ ސްޓޯރުން ހާމަކުރެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން މިސޭލް ކުރިއަށްދާ ތަން (ޏ.އޭއީސީ) އާއި މިސޭލްގެ މުއްދަތު (17 އިން 19 އަށް) އާއި އެކު ތިން ފަރާތެއް ޓެގްކުރުމަށްފަހު ފޭސްބުކު މެދުވެރިކޮށް ޝެއާ ކުރާފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން 10 ފަރާތަކަށް 200 ރުފިޔާގެ ކޭޝް ވައުޗާރ ހުށަހެޅިފައިވެއެވެ.ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު