5 ޑިސެމްބަރ 2019 ( ބުރާސްފަތި )

ޚިދުމަތް ފުޅާކުރުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން ސިޓީ ކައުންސިލުން އިމިގްރޭޝަނާއި މަޝްވަރާކޮށްފި

ފުވައްމުލަކު ސިޓީއިން ފޯރުކޮށް ދެމުންގެންދާ އިމިގްރޭޝަން ޚިދުމަތް އިތުރަށް ފުޅާކުރުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލުން މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނާއި ބައްދަލުކޮށްފިއެވެ. މިބައްދަލު ކުރުން އޮތީ ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައެވެ. މިބައްދަލުވުމުގައި އިމިގްރޭޝަން އޮފީސް ބަދަލުކުރުމާއި ގުޅޭ ގޮތުންވެސް މަޝްވަރާ ކުރެވުނު ކަމަށް ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލުން ހާމަކުރެއެވެ.

ފުވައްމުލަކު ސިޓީގައި އިމިގްރޭޝަން އޮފީހެއް ގާއިމުކުރެވުނީ 2014 ވަނަ އަހަރު ފަހުކޮޅުގައެވެ.ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު