6 އޭޕްރީލް 2020 ( ހޯމަ )

banner

ފވމ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުނަނަށް ހަސަން ސައީދު ފަންނީ މައުލޫމާތުގެ ސެޝަން ނަންގަވައިދެއްވަނީ

ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ފަންނީ މައުލޫމާތުގެ ސެޝަން ބާއްވައިފި

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިގެ މުވައްޒަފުންނަށް ފަންނީ ތަމްރީނުގެ ސެޝަނެއް ކުރީގެ އަތޮޅު ކައުސިލަރ ހަސަން ސައީދު ނަންގަވާދެއްވައި ފިއެވެ. ރޭ ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކުރުނދުމާ މާލަމުގައި ބޭއްވި މިސެޝަނުގައި ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ވަރަށް ގިނަ މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވެފައި ވެއެވެ.

ހަސަން ސައީދުއަކީ މެނޭޖުމަންޓް ދާއިރާގައި ގިނަ ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ އާއެކު ވަރަށް ފޯރިއާއި ޖޯޝުގައި ސެޝަންތައް ނަގަވާ ދެއްވާ ބޭފުޅެކެވެ. ހަސަން ސައީދު ވަނީ ފުވައްމުލަކު ފުރަތަމަ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސެއްގެ ގޮތުން އަތޮޅު ކައުންސި ހިންގެވުމުގެެ އިތުރުން ރިޒޯރޓްތަކުގެ މެނޭޖުމަންޓްގައި ވެސް ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެއ އިސްމީހެއްގެ ގޮތުން މަސައްކަތް ކުރައްވާފައެވެ.

ފވމ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުނަނަށް ހަސަން ސައީދު ފަންނީ މައުލޫމާތުގެ ސެޝަން ނަންގަވައިދެއްވަނީކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު