31 މެއި 2020 ( އާދީއްތަ )

banner

ތަކެތި ޑެލިވަރީ ކޮށްދޭން 33 ފަރާތަކުން ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފި

ކޮރޯނާ ރޯގާ އާއި ގުޅިގެން ފުވައްމުލަކަށް ދިމާވެފައިވާ މިދަޑިވަޅުގައި، ތަކެތި ގެއަށް ޑެލިވަރީކޮށްދޭން 33 ފަރާތަކުން ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފިއެވެ.

ތަކެތި ޑެލިވަރީ ކޮށްދޭން 33 ފަރާތުން ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ އިރު އިތުރު ފަރާތްތައް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށްވެސް ވަނީ ހުޅުވާލެވިފައެވެ. ޑެލިވަރީ ޚިދުމަތްދިނުމަށް އަލަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ސިޓީ ކައުންސިލުގެ ހޮޓްލައިން 1618 އަށް ގުޅުމަށް ސިޓީ ކައުންސިލުން އެދިލައްވައެވެ.

1 ސަންވޭ މާޓް 7901398
2 މާލެގަން މާޓް ޓްރޭޑާސް 9990465/7935644
3 ޔޫރޯ ޝޮޕިން 7719500
4 އެސްޓީއޯ 7938708/3012681
5 ނާޒް ސްޓޯރ 7718334
6 ފުނަފެހި 7500006
7 ފިއުޗާރ ޕްލަސް 7914182
8 ސިބްކޯ ފުވައްމުލައް 7242950
9 ލިޓިލް މާޓް 7782746
10 ނާލިސް މާޓް 6862576
11 ފަހި ވިއު 7727181
12 ޖީޒާ މާޓް 7892623
13 ނިރި ޝޮޕް 7953663
14 މެންގޯ ޓްރީ 9925858
15 ވާދީ މާޓް 6862065
16 ސެންޓަރ ޕޮއިންޓް 7793746
17 މާޓް ޓްރޭޑާސް 7990465/9990465
18 ނާބަ 7795785/6862636
19 ސީކްރެޓް 7988089/7262455
20 އޮކާޒް 7442151
21 މަމީ 6860664
22 އެމް އެންޑް އެމް  ސްކެއާ 9888799
23 އައްސަރިޔާ 9991104
24 ސިތާނާ 7344367/7344369
25 ޓްރޭޑް ވޭވްސް 6860657
26 އޭއައިޖީ މާޓް 7798195/6869595
27 މުގުރި 7513030
28 ބަރަކާތު ސްޓޯރ 7902536
29 ހިއްސާ ޕްލާޒާ 9993345
30 ވަން އިލެވެން 6862065
31 ހެޕީ ފުޑް 7785782/7781629
32 އެވާ ފްރޮންޓް 7967457
33 ވިޒިޓް ޓު މީ 9552622


ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު