6 އޭޕްރީލް 2020 ( ހޯމަ )

banner

ފުވައްމުލައް ހޮސްޕިޓަލުގެ ސްޓާފް ބެޑްމިންޓން މުބާރާތް 2019

ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގެ އަމްޕަޔަރުކަމަށް ހުޅުވާލައިފި

އަންނަ އޮކްޓޯބަރު މަހު 10 ގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލުގެ ބެޑުމިންޓަން މުބާރާތް 2019 ގައި އަމްޕަޔަރުކަން ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

ބެޑުމިންޓަން މުބާރާތުގައި އަމްޕަޔަރުކަން ކުރަން ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ސިޓީ ކައުންސިލަށް ނަމާއި ގުޅޭނެ ފޯނު ނަމްބަރު އަންނަ އޮކްޓޯބަރު މަހު 1 ވަނަ ދުވަހުގެ 2:00 ގެ ކުރިން މެސެޖަކުން އަންގާލަދިނުމަށް ސިޓީ ކައުންސިލުން އެދިފައިވެއެވެ.

ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ބެޑްމިންޓަން ކުރިއަރުވާ އާލާ ކުރުމުގެ މަގުސަދުގައި ބާއްވާ މިމުބާރާތުގައި ފުވައްމުލަކުގައި އޮފީސްތަކާއި މުއަސައްސާތަކާއި ކްލަބް ޖަމްއިއްޔާތަކަށް ވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ.ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު