ފުވައްމުލައް ސިޓީ ހޯމް ކަރަންޓީނުގެ 2 މީހުން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ކޮވިޑް -19 ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ އަޕްޑޭޓްސް. 29 ޖެނުއަރީ 2021
Share on facebook
Share on twitter
Share on google

ފުވައްމުލައް ސިޓީން މިއަދު ހޯމްކަރަންޓީނު ނިންމި 2 މީހަކު ކޮވިޑް-19އަށް ފައްސި ވެފައިވާކަންފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލުން ހާމަކުރައްވައިފިއެވެ. މިއަދުގެ ޕޮޒިޓިވް ދެ ކޭސް އާއެކު ފުވައްމުލައް ސިޓީން ކޮވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވް ވީ މޯީހުންގެ އަދަދު 7 އަށް އެރީއެވެ. މި ދެމީހުންގެ ސާމްޕަލް ނެގީ އިއްޔެއެވެ.

މިއަދު ވެސް ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވަނީ ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ހޯމް ކަރަންޓީނުން ނިންމައި ދޫކޮށްލުމުގެ ކުރިން ނަގާ ސާމްޕަލްގެ ތެރެއިންނެވެ. މިމަހު 26 ވަނަ ދުވަހު ޕޮޒިޓިވްވި ދިވެހި ފިރިހެން މީހާއަކީ ހޯމް ކަރަންޓީނު ފުރިހަމކުރަމުން ގެންދަނިކޮށް ބަލީގެ އަލާމަތްތަކެއް ހުރުމުން ނެގި ސާމްޕަލްއިން ޕޮޒިޓްވި މީހެކެވެ.

މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވި ދެމީހުނާއި ގުޅިގެން އާއްމު އުސޫލުން ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިންގ ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށަފައިވާކަމަށް ހޮސްޕިޓަލުން ހާމަކުރެއެވެ.

ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލުގައި ކޯވިޑް-19 އަށް ޕީސީއާރު ޓެސްޓް ހަދަން ފަށައިފި. ފޮޓޯ: ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލް

ކޮވިޑް-19 ގެ ރޯގާ ފެތުރޭލެއް އަނެއްކާވެސް އިތުރުވެފައިވާތީ ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ ރައްޔިތުން، ރައްކާތެރިކަމަށް އިތުރަށް ސަމާލުކަން ދެއްވުން ހޮސްޕިޓަލުން އެދިފައިވެއެވެ. އެގޮތުން މީހުން އެއްވެ އުޅޭ ތަންތަނަށް ނުދިއުމާއި، ބޭރުގައި އުޅޭއިރު މާސްކް އެޅުމާއި ގިނަގިނައިން އަތްދޮވުން އާދަ ކުރުމަށް އިރުޝާދު ދީފައިވެއެވެ.
މީގެއިތުރުން ބަލީގެ އަލާމާތެއް ފެނިއްޖެނަމަ، ފުރަތަމަ ހޮސްޕިޓަލަށް ގުޅައި އެފަދަ އަލާމާތެއްގެ މައުލޫމާތު ހިއްސާ ކުރައްވައި، ހޮސްޕިޓަލުން ދޭ އިރުޝާދާއެކު ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކެމަށް ހޮސްޕިޓަލަށް ދިއުމަށް އަންގާފައިވެއެވެ.

ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ހުރި މީހަކު ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވް ވުމުން ރަަށުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުން ބަލިފެތުރިދާނެތި އެހާ ކަންބޮޑުވާކަށް ނުޖެހެއެވެ. އެހެނީ އޭނާގެ ކޮންޓެކްޓަކު ހުރިކަމުގައި ވިޔަސް އެއީ ވެސް ކަރަންޓީނުގައި ހުންނާނެ މީހަކަށް ވާނެތީއެވެ. ނޫނީ އޭނާގެ ޑައިރެކްޓް ކޮންޓެކްޓެއް ނުހުންނާނެތީއެވެ.

މިއަދުގެ ޕޮޒިޓިވް ކޭސް އާއެކު ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލުން އަދި ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލުން އިރުޝާދުދީފައިވަނީ “ރައްޔިތުން ކޮވިޑް-19އިގެ ރޯގާއިން ރައްކާތެރިވުމުގައި އިތުރަށް ފަރުވާތެރިކަން ބެހެއްޓެވުމަށާއި ގައިދުރުކަން ބަހައްޓަވައި މީހުން އެއްވާ ތަންތަނުގައި މާސްކް އެޅުއްވުމާއި ގިނަގިނައިން އަތްދޮވެ، ޢާއްމު ސާފުތާހިރުކަމަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދެއްވުމަށެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮވިޑް-19 ޙާލަތު، 28 ޖެނުއަރީ 2021

މިއަދު އިއުލާން ކުރެވުނު ކޮވިޑް-19 6ވަނަ އަދި 7 ވަނަ ޕޮޒިޓިވް ކޭސްތައް މިފެނުނީ މީގެ ދެދުވަސް ކުރިން 1 ކޭސް ފެނުނު ފަހުންނެވެ. ނަމަވެސް 4 ވަނަ ކޭސް  ރިޕޯޓްކޮށްފައި ވަނީ ފައިތުވި އަހަރު އޮކްޓޯބަރު 26 ގައެވެ. ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ އެންމެ ފުރަތަމަ ކޭސް ރިޕޯޓްކޮށްފައި ވަނީ 5 އޮގަސްޓް 2020 ގައެވެ. މިހުރިހާ ކޭސްތަކަކީ ވެސް ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ތިބި މީހުންނެވެ.

މިދުވަސްކޮޅު މުޅި ރާއްޖޭގެ ކޮވިޑް-19 ކޭސްތަކުގެ އަދަދުތައް ވެސް އަންނަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ.

 

No Article rating
0 Reviews
  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
ގުޅުންހުރި ލިއުންތައް
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments