A wide advertisement which will be shown on all devices. (700 x 100)

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ ކައުންސިލާއި ބައްދަލުކުރައްވަނީ - ފޮޓޯ: ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލާއި ބައްދަލުކުރައްވައި މަޝްވަރާކުރައްވައިފިއެވެ. މި ބައްދަލުކުރެއްވުން އޮތީ މިއަދު މެންދުރުފަހު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގައެވެ.

ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ 3 މަޖްލިސް މެމްބަރުންވެސް ބައިވެރިވި މި ބައްދަލުވުމުގައި ފުވައްމުލަކުގައި ތަރައްޤީއަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކާ އަދި ކުރިޔަށް ރޭވިފައިވާމަޝްރޫޢުތަކާއި ފުވައްމުލަކުގެ ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ދަތިވާ މައްސަލަތަކާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ. ކައުންސިލުން ފާހަގަކުރެއްވި ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ރަށުގެ އުމުރާނީ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ވެލި ލިބުމުގައި ހުރި ދަތިތަކާއި، ރަށުގެ ސްކޫލުތަކަށް އިތުރު ވަޞީލަތްތައް ބޭނުންވާކަމާއި ތަޢުލީމީ ދާއިރާއިން ހުރި ކަންބޮޑުވުންތަކާއި އިޖްތިމާޢީ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫޢާ ގުޅިގެން ކައުންސިލަރުންގެ ހުރި ކަންބޮޑުވުންތައް ހިމެނެއެވެ.

މީގެއިތުރުން ރަށުގެ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ ހުރި މައްސަލަތަކާއި މަސްވެރިންނާ ދަނޑުވެރިންގެ ހުރި ކަންބޮޑުވުންތަކާއި ރަށްގިރުމުގެ މައްސަލައާއި ބަނދަރާ ގުޅޭގޮތުން ހުރި ކަންބޮޑުވުންތަކާ ބެހޭގޮތުން މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ކައުންސިލަރުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާ މަޝްވަރާކުރެއްވިއެވެ. މީގެ އިތުރުންވެސް ޞިއްޙީ ދާއިރާއިން ގެންނަން ބޭނުންވާ ކުރިއެރުންތަކާ ބެހޭގޮތުންނާއި ޒުވާނުންގެ ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވާ ވަޞީލަތްތަކާއި ޚިދުމަތްތައް އިތުރުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުންނާއި ކުނިމެނޭޖްކުރުމުގައި ހުރި ދަތިތަކާ ގުޅޭގޮތުން ކައުންސިލަރުން ވަނީ ރައީސުލްހޫރިއްޔާއާ މަޝްވަރާކުރައްވާފައެވެ.

މި ބައްދަލުވުމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި، ފުވައްމުލަކުގެ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތާއި ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އެންމެ ފަހުގެ މައުލޫމާތުތައް ކައުސިލަރުންނާ ޙިއްޞާކުރެއްވިއެވެ. އަދި ވެލި ލިބުމުގައި ހުރި ދަތިތަކަށް ޙައްލެއް ހޯއްދަވައިދެއްވުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވާނެކަމަށް ވެސް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. މީގެ އިތުރުން ފުވައްމުލަކު ސިޓީގެ ކައުންސިލަރުން ފާހަގަކުރެއްވި އިތުރު ކަންކަމުގައި ވެސް ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކާ ގުޅިގެން ހައްލު ހޯއްދެވުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކައުންސިލަރުންނަށް ދެއްވިއެވެ.

+1
0
+1
0


A wide advertisement which will be shown on all devices. (700 x 100)

ޚިޔާލުތައް

ޚިޔާލު ފާޅު ކުރައްވާ !