ސެމީ ފައިނަލުގެ ފަހު ދެޖާގަ މިސްކިތްމަގަށާއި ދޫނޑިގަމު ޖޫނިއަރ ޓީމަށް

ފވމ ޔޫތު ފުޓްސަލް މުބާރާތް 2019، މެޗު 16: ދޫނޑިގަލޯނާ ޖޫނިއަރ 2-1 ފވމ ޕޮލިސް
Share on facebook
Share on twitter
Share on google

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ސްޓޭޑިއަމްގައި މިހާރު ކުރިޔަށްދާ ފުވައްމުލައް ޔޫތު ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލުގެ ފަހު ދެޖާ މިސްކިތްމަގު އެންމެގެ ގުޅުން ޓީމާއި ދޫނޑިގަލޯނާ ޖޫނިއަރ ޓީމު ހޮވިއްޖެއެވެ. ސެމީ ފައިނަލުގައި ވާދަކުރަން ޖެހޭނީ މިދެޓީމެވެ. މިއީ ގްރޫޕް 2 އިން ކްއާޓަރ ފައިނަލަށް އައި  ދެޓީމެވެ. ސެމީ ފައިނަލުގައި ވާދަކުރާނީ މިދެޓީމެވެ. މިދެ މިދެޓީމު ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގައި ބައްދަލުކުރި މެޗުން 9-2 ގެ ބޮޑުތަފާތަކުން މޮޅުވެފައި ވަނީ މިސްކިތްމަގު އެންމެގެ ގުޅުން ޓީމެވެ.

ސެމީ ފައިނަލުގެ ފަހު ދެޖާގަ މިސްކިތްަގުއގ. އާއި ދޫނޑިގަލޯނާ ޖނރ އަށް

އިއްޔެ ކުޅެވުނު ކްއާޓަރ ފައިނަލް 3 ވަނަ މެޗުގައި ބައްދަލުކުރީ މިސްކިތްމަގު އެންމެގެ ގުޅުން ޓީމާއި ޒިކުރާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޮލެޖްގެ ޓީމެވެ. މިމެޗު 6-0 ން ކާމިިޔާބުކޮށް ސެމީ ފައިނަލުގެ ޖާގަ ހޯދީ މިސްކިތްމަގު އެންމެގެ ގުޅުން ޓީީމެވެ. މިމެޗުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއަކީ، މިސްކިތްމަގު އެންމެގެ ގުޅުން ޓީީމުގެ ޖާރޒީީ ނަމްބަރު 11 އަޙުމަދު މުއާޒެވެ.

ފވމ ޔޫތު ފުޓްސަލް މުބާރާތް 2019، މެޗު 15: މިސްކިތްމަގު އގ. 6-0 ޒީ-ކޮލެޖު

އިއްޔެ ކުޅެވުނު މުބާރާތުގެ 16 ވަނަ މެޗުގައި ދޫނޑިގަލޯނާ ޖޫނިއަރ ޓީމުން ވަނީ 2-1 ން ފުވައްމުލައް ސިޓީ ޕޮލިސް ޓީމުގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދާފައެވެ. މިމެޗުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއަކީ، ދޫނޑިގަލޯނާ ޖޫނިއަރ ޓީމުގެ ޖާރޒީީ ނަމްބަރު 1 ހަސަން ޝިފާޒު އެވެ.

ފވމ ޔޫތު ފުޓްސަލް މުބާރާތް 2019، މެޗު 16: ދޫނޑިގަލޯނާ ޖޫނިއަރ 2-1 ފވމ ޕޮލިސް

މިމުބާރާތުގައި ވާދަކުރި ދޫނޑިގަމު 3 ޓީމުގެ ތެރެއިން 2 ޓީމު ވަނީ ސެމީ ފައިނަލަށް ހޮވިފައެވެ.

މިމުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލުގެ 2 މެޗު މިއަދު ކުޅެވޭނެއެވެ. މެޗުތައް ފަށާނީ 3:50 އާއި 4:50 ގައެވެ.

ފވމ ޔޫތު ފުޓްސަލް މުބާރާތް 2019، މެޗު 16: ދޫނޑިގަލޯނާ ޖޫނިއަރ 2-1 ފވމ ޕޮލިސް

މިއަދު ހަވީރު ކުޅެނީ

މެޗު 15: 3:50 ގައި އެފްސީ ދަޑިމަގު އާއި އގ. އެފްސީ ދޫނޑިގަލޯނާ

މެޗު 16: 4:50 ގައި މިސްކިތްމަގު އގ. ދޫނޑިގަލޯނާ ޖޫނިއަރ

ފައިނަލުގެ މެޗުގެ:

3 ނޮވެމްބަރ : 4:00 ގައި

ފވމ ޔޫތު ފުޓްސަލް މުބާރާތް 2019، މެޗު 15: މިސްކިތްމަގު އގ. 6-0 ޒީ-ކޮލެޖު

No Article rating
0 Reviews
  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
ގުޅުންހުރި ލިއުންތައް
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments