ހިއުމަން ރައިޓްސްގެ އާއިލީ ހަވީރެއް މިއަދު ހަވީރު ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ބާއްވަނީ

ހިއުމަން ރައިޓްސްގެ އާއިލީ ހަވީރެއް މާދަމާ ހަވީރު ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ބާއްވަން ތައްޔާރުވެއްޖެއެވެ. މިހަވީރު އޮންނާނީ 19 މެއި 2023 ވާ ހުކުރު ދުވަހު ހަވީރު ފުވައްމުލައް ސިޓީ ޔޫތު ސެންޓަރުގައި ހަވީރު 4:00

ހިއުމަން ރައިޓްސް ޑިފެންޑާސް ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ކުރިޔަށް ގެންދަނީ

ހިއުމަން ރައިޓސް ޑިފެންޑާސް ޕްރޮގްރާމުތަކެއް ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކަމިޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ އިސް ބޭފުޅުން ފުވައްމުލައް ސިޓީއަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވަމުން އެބަގެންދަވައެވެ. މި މޭ މަހު 13 އިން

ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ހިއުމަން ރައިޓްސް ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގަނީ

ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ހިއުމަން ރައިޓްސް ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގަން ތައްޔާރުވަމުން އެބަދެއެވެ. ޔޫއެންޑީޕީ އާއި ހިއުމަން ރައިޓްސް ކަމިޝަނާއި ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް ގުޅިގެން މި ހަރަކާތްތައް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ފުވައްމުލަކު ޑިޓޮކްސިފިކޭޝަން ސެންޓަރަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފި

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ނެޝަނަލް ޕްރިވެންޓިވް މެކޭނިޒަމް އިން ފުވައްމުލަކު ސިޓީގެ ޑްރަގް ޓްރީޓްމަންޓް އެންޑް ޑިޓޮކްސިފިކޭޝަން ސެންޓަރަށް ފޮލޯއަޕް ޒިޔާރަތެއް ކޮށްފިއެވެ. މިޒިޔާރަތް ކުރުން އޮތީ އިއްޔެއެވެ. މި ޒިޔާރަތުގެ މައިގަނޑު މަގްސަދަކީ