ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ޗަސްބިންތަކުގައި ގަވާއިދާއި ޚިލާފަށް ދަނޑުވެރިކަން ކުރާ ފަރާތްތަކާއި މެދު ފިޔަވަޅުއަޅަނީ

ފުވައްމުލަައް ސިޓީގައި ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ޗަސްބިންތަކުގައި ގަވާއިދާއި ޚިލާފަށް ދަނޑުވެރިކަން ކުރާ ފަރާތްތަކާއި މެދު ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށް ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލުން އާއްމުކޮށް އަންގައި ފިއެވެ. އެގޮތުން މި ސެޕްޓެމްބަރު މަހު 6 ވަނަ

ފަރިކެޑެ ހިމާޔަތްކުރުން އިއްޔެއިން ފެށިގެން އަމަލުކުރަން ފަށައިފި

ފުވައްމުލަކު އިރުދެކުނު ފަރާތުގައިވާ، ‘ރަށިކެޑެ ފަރޮ’ ނުވަތަ ފަރިކެޑެ ހިމާތަޔްކުރުމަށް މިއަހަރު ފެބްރުއަރީ މަހު ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ނިންމެވި ނިންމެވުމަސް އަމލުކުރަން އިއްޔެިއން ފެށިގެން ފަށާފައިވާކަމަސް ތިބާވެއްޓާއި ބެހޭ މިނިނސްޓްރީ އިން

ޏ. ފުވައްމުލަކު އަތޮޅާއި ސ. އައްޑު އަތޮޅު ބައިއޮސްފެއަރ ރިޒާވަކަށް ހެދުމަށް ހުށަހަޅަން ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ނިންމަވައިފި

ޏ.ފުވައްމުލަކު އަތޮޅާއި ސ. އައްޑު އަތޮޅު ރައްޖޭގެ ބަޔޮސްފިޔަރ ރިޒާވްގެ ގޮތުގައި ހެދުމަށް ޔުނެސްކޯއަށް ހުށަހެޅުއްވުމަށް ރާއްޖޭގެ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް މިއަދު ނިންމަވައިފިއެވެ. މިކަމަށް ކަނޑައޅުއްވީ މިއަދު ބޭއްވުނު ވަޒީރުންގެ