ހުވަނި ނުވަތަ ހޫފާނިން ސަލާމަތްކަން ހޯދުން

ހުވަންޏަށް ފުވައްމުލަކު މީހުން ކިޔަނީ “ހޫފާނި” އެވެ. އިނިގެރޭސި ނަމަކީ ޖިޕްސީ މޮތު (Gypsy moth) އެވެ. ސައިންސްގެ ގޮތުން ނަމަ ލިމެންޓްރީއާ ޑިސްޕާ ޑިސްޕާ (Lymantria dispar dispar) އަކީ ގަހުގައި އަޅާ ކޮކާ

ހުވަންޏަށް ބޭސްޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ހުވަނީގެ ސަބަބުން މިދުވަސްވަރު ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ އާއްމުންނަށް ދިމާވެފައިވާ އުނދަގުލަށް ހައްލެއް ހޯދައި ދިނުމުގެ ގޮތުން ހުވަންޏަށް ބޭސް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލުން ފަށައިފިއެވެ. އިއްޔެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ވަނީ މިކަން

ހުވަންޏަކީ ކޮބާ؟

ފުވައްމުލަކު މީހުން ދަންނަ ދެވައްތަރެއްގެ ހުވަންޏެއް ހުރެއެވެ. އެކައްޗަކީ ޖިޕްސީ މޮތު (Gypsy moth) ނުވަތަ ގަހުގައި އަޅާ ކޮކާ ފަންޏެކެވެ. އަނެއް ވައްތަރު ހުވަންޏަކީ ތަންކޮޅެއް ކުރީގައި ފުވައްމުލަކު މީހުން ދޮށީގައި މަސް ބޭނުންމަށް

ހުވަނި ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ބޭސް ޖަހަން ފަށައިފި

ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި މިދުވަސްވަރު ހުވަނީގެ އުނދަގޫ ދިމާވަމުންދާތީ ހުވަންޏަށް ބެސް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުނިސލުން ކުރަން ފަށާފައިވާ ކަމަށް އެކައުންސިލުން ހާމަކުރައްވައެވެ. ހުވަންޏަށް ބޭސް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ ފުވައްމުލައް ސިޓީ

ހުވަނި ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ބޭސް ޖަހަން ފަށައިފި

ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ހުވަނި ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ބޭސް ޖަހަން ފަށައިފިއެވެ. ފުވައްމުލައ މިދުވަސްވަރު ރަށުގައި ހުވަނި ގިނަވެގެން ރައްޔިތުންނަސް އުނދަގޫވާތީ، އެކަމުގެ ޝަކުވާ އެކައުންސިލަށް ލިބޭއެވެ. އެކަމައި ގުޅިގެން ސިޓީ ކައުންސިލުގެ ފަރާތުން ހުވަނަޏަށް ބޭސް