އިކޮނޮމިކް ސްޓިމިއުލަސް ލޯނަށް އެދިހުށަހެޅުމުގެ އެންމެފަހު ދުވަހަކީ މިޖުލައި މަހު 17 ވަނަ ދުވަސް

ކޮވިޑް 19 އާއި ގުޅިގެން ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ލިބުނު ގެއްލުމުން އަރައިގަތުމަށްޓަކައި ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހުނު ކޮވިޑް 19 އިކޮނޮމިކް ސްޓިމިއުލަސް ލޯނަށް އެދި ފޯމު ހުށަހެޅުމުގެ އެންމެ ފަހު ދުވަހަކީ

އެސްއެމްއީ ބޭންކުން ލޯން އިންޓަރެސްޓް ކުޑަކޮށް ފައިސާ ދެއްކުން ފަސްކޮށްފި

ކުދިި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ލޯނުތަކާއި އިންޓްރެސްޓް ކުޑަކޮށް އެފައިސާ ދެއްކުން ހަ މަހަށް ފަސްކޮށްދޭން އެސްއެމްއީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެސްޑީއެފްސީ) އިން ނިންމައިފި އެވެ. މިހާރުވެސް އެންމެ ކުޑަ

ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް އަމާޒުކުރެވިގެން ހުޅުވާ ބޭންކުގައި ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ ހިއްސާ ވެސް އޮންނާނެ

ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް ތަރައްގީކުރުމަށް އެހީވެދިނުމުގެ ގޮތުން އަލަށް އުފައްދާ އެސްއެމްއީ (ސްމޯލް އެންޑް މީޑިއަމް އެންޓަރޕްރައިޒަސް) ބޭންކްގައި ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ ހިއްސާ ވެސް އޮންނާނެ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު