ހޯދަޑު ބޮޑު އީދު ކުޅިވަރު 1443- އުފާވެރި މާހައުލެއް ގެނުވައި ދިން

މިއަހަރުގެ އަޟުހާ އީދު (ބޮޑު އީދު) ފާހަގަ ކުރުމަށް ހޯދަޑު އަވަށުގެ ޒުވާނުން ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ އީދު ކުޅިވަރުތަކުން އުފާވެރި މާހައުލެއް ގެނުވައި ދިންކަމަށް އެހަރަކާތުގައި ބައިވެރި ބައެއް މީހުން ބުނެއެވެ. ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ

ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި 1441 ވަނަ އަހަރުގެ އަޟުހާ ޢީދު ކުޅިވަރު

ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި މިއަހަރުގެ (1441ހ.) އަޟުޙާ ޢީދު ކުޅިވަރު ހަރަކާތްތައް ވަރަށް ފޯރިއާއެކު އެކު އަވަށްތަކުގައި ކުރިޔަށް އެބަ ގެންދެއެވެ. އެގޮތުން އެންމެ ފާހަގަ ކޮށްލެވެނީ ދަޑިމަގު އަވަށުގެ ޢީދު ކުޅިވަރުތަކެވެ. ހަމައެއާއެކު މާލެގަމު އަވަށުގެ ޢީދު

ފުވައްމުލަކު އީދު ޖަމާއަތް ކުރިކެޓް ސްޓޭޑިއަމުގައި

މާދަމާގެ އީދު ނަމާދު ބޮޑު ޖަމާއަތުގައި ފުވައްމުލަކު ސިޓީގައިކުރަން ހަމަޖެހފައިވަނީ ފުވައްމުލަކު ކްރިކެޓް ސްޓޭޑީއަމުގައެވެ. ކޯވިޑް ވަބާ އާއި ގުޅިގެން ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅުތައް ރާއްޖޭގެ އެކިއެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ގާއިމުކޮށްފައިވާއިރު ފުވައްމުލަކުގެ ބޮޑު ޖަމާއަތުގައި އީދު ނަމާދުކުރުމަށް

ފޯރިގަދަ ބޮޑު އީދު ޝޯ ބަލަން ގިނަ ބަޔަކު ދިޔަ

“ތިމާ އީދު 1440” ނަމުގައި ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ކުރިޔަށްގެންދިޔަ ބޮޑު އީދު މިއުޒިކު ޝޯ ގިނަބަޔަކާއެކު ފޯރީގައި ރޭ ނިންމާލައިފިއެވެ. ސޭންޑް ރިޕަބްލިކް އިން އިންތިޒާމު ކުރި މި ޝޯ ބޭއްވާފައި ވަނީ ރޭ ފުވައްމުލައް ސިޓީ ސްޓޭޑިއަމުގައެވެ.

ބޮޑު އީދަށް ބޮލީވުޑުގެ ދެތަރިއަކު ފުވައްމުލަކަށް

އަންނަ ބޮޑު އީދު ފާހަގަކުރުމަށް ފުވައްމުލަކުގައި ބާއްވާ ޚާއްސަ ޝޯ އަށް ބޮލީވުޑުގެ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އަދި ޓިވީ ހޮސްޓް، އަދިތުޔަ ނާރަޔަން އާއި “ބިގް ބޮސް” އިން ވިދާލި ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު، ޕްރިޔަންކް ޝަރުމާ ފުވައްމުލަކަށް