ބޯހިމެނުމުގެ ތަފްސީލު މަޢުލޫމާތު ނަގަން ފަށައިފި

މިހާރު މުޅި ރާއްޖޭގައި ކުރިޔައްދާ ބޯހިމެނުން ނުވަތަ ސެންސަސް ގެ މަސައްކަތް ފުވައްމުލައް ސިޓިަގއިވެސް ފޯރިއާއެކު ކުރިޔަށް އެބަދެއެވެ. މިމަހު 17 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އަންނަނީ ބޯހިމެނުމަށްބޭނުންވާ ތަފުސީލު މައުލޫމާތުތައް އެއްކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ.

ބޯހިމެނުމުގެ މަސައްކަތަށް ބައިވެރިން ހޯދަނީ

މިއަހަރު ދައުލަތުން ކުރިޔަށްގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ބޯހިމެނުމުގެ މަސައްކަތަށް ބައިވެރިން ހޯދަން ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލުން އިއުލާންކޮށްފިއެވެ. މިއަހަރުގެ ބޯހިމެނުން ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާނީ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 13-25 އަށް މުޅިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސަރަހައްދެއްގައެވެ. މިބޮޑު ގައުމީ