ދޫނޑިގަމު ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި ޓާފް އެޅުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި

ދޫނޑިގަމު ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި ޓާފް އެޅުމުގެ މަސައްކަތު އެއްބަސްވުމުގައި މިއަދު ފުވައްމުލައް ސިޓީކައުނސިލާއި ޓްރިޕްލް އެޗް ކުންފުންޏާއެކު ސޮއިކޮށްފިއެވެ. މިއަދު ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސލުގައި ބެއްވުނު ސޮއިކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން

މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތާއި އެކު ފުވައްމުލަކުގެ ސްކޫލްތަށް ބަންދު!

އެޗްޕީއޭގެ މޮނީޓަރިންގެ ހާލާތަށް ފުވައްމުލައް ސިޓީ އައުމާއި ގުޅިގެން ފުވައްމުލަކުގެ ސްކޫލްތަކާއި ކިޔަވައިދޭ ހުރިހާ ތަނެއް ބަންދުކޮށްފިއެވެ. މި ފެބްރުއަރީ މަހު 7، 8 ގައިރެންޑަމް ސާމްޕަލް ނެގި 150 މީހުންގެ ތެރެއިން 2

ހޭންޑްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް ދިގުވާޑު އަފުން ޓީމާއި ހޯދަޑު ސްޕޯޓސް ޔަންގް ސްޓާސް

ކަނބުލޮމެންގެ ހޭންޑްބޯލް މުބާރާތް 2020ގެ ފައިނަލަށް ދިގުވާޑު އަފުން ޓީމާއި ހޯދަޑު ސްޕޯޓްސް ޔަންގް ސްޓާސް ޓީމު ދަތުރުކޮށްފިއެވެ. މިދެ ޓީމު މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް ދިޔައި އިއްޔެ ހަވީރު ކުޅެވުނު ސެމީ ފައިނަލް މެޗުތައް

ފުވައްމުލައް ސިޓީއަށް ޔޫތު ބާސްކެޓް ބޯޅައަށް ކޯޗަކު ހޯދަނީ

ކުޑަކުދިންނަށް ބާސްކެޓް ބޯޅަ ތަމްރީނުދިނުމަށް ފުވައްމުލައް ސިޓީއަށް ކޯޗަކު ހޯދަން އިއުލާންކޮށްފިއެވެ. މޯލްޑިވްސް ބާސްކެޓް ބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަނުން ކޮށްފައިވާ މި އިއުލާނުގައި ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ އިތުރުން އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫއާއި އުތުރުން ހއ. ދިއްދޫ އަދި ހދ

ހޯދަޑު ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި ޓާރފް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ހޯދަޑު ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި ޓާރފް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް މިއަދު ފަށައިފިއެވެ. މިއީ ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދު ކުރައްވައިގެން ކުރިޔަށް ގެންދާ ޕްރޮޖެކްޓެކެވެ. މިދަނޑުގެ ފަސްގަނޑު ޓާފް އެޅުމަށް ތައްޔާރު ކުރަނީ އެމްޓީސީސީ އިންނެވެ. އަދި

ވެޓަރަނސް ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން އެފްސީ ދޫނޑިގަލޯނާއަށް

ފުވައްމުލައް ސިޓިގައި ރޭ ނިމުނު ވެޓަރަންސް ފުޓްސަލް މުބާރާތް 2020 ޗެމްޕިއަންކަން އެފްސީ ދޫނޑިގަލޯނާ ޓީމުން ހޯދައިފިއެވެ. ރޭގެ ފައިނަލް މެޗުގައި އެފްސީ ދޫނޑިގަލޯނާ ވަދަކުރީ މިސްކިތްމަގު އެންމެނގެ ގުޅުން ޓީމާއެކު މިމެޗު 1-1 އިން

ދެ މުބާރާތުގެ ފައިނަލު މެޗުތައް މިއަދު ހަވީރު އަދި މިރޭ

ފުވައްމުލައް ސިޓިގައި މިހާރު ކުރިޔަށްދާ ކުޅިވަރު ދެ މުބާރާތް ކަމަށްވާ ވެޓަރަންސް ފުޓްސަލް މުބާރާތް 2020 އާއި އަންހެނުންގެ ހޭންޑްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗުތައް މިއަދު ހަވީރާއި މިރޭ ކުޅޭނެއެވެ. ވިއްސާރައިގެ ސަބަބުން އެއް ދުވަހަށް މި