އަންހެނުގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީ 2021ގެ އިންތިޚާބުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ

ފާއިތުވި ހޮނހިރު ދުވަހު (10 އޭޕްރީލް 2021) ގައި ބޭއްވި ފުވައްމުލަައް ސިޓީގެ އަންހެނުގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީގެ އިންތިޚާބުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ ދައްކާ ގޮތުން އިންތިޚާބު ކުރަން ޖެހޭ 5 ގޮނޑީގެ

ސިޔާސީ އަންހެން ބޭފުޅުންނަށް ޚާއްސަ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް

ސިޔާސީ ގޮތުން ހަރަކާތްތެރިވާ އަންހެން ބޭފުޅުންނާއި ޝައުގުވެރިވާ އެހެން އަންހެން ބޭފުޅުންނަށް ޚާއްސަ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް ފެށުމަށް އޫއެންޑީޕީ މޯލްޑިވްސް އިން ތައްޔާރުވެއެޖެއެވެ. މިޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން އަންނަ ހަފުތާގެ ބުރާސްފަތި، 11

އަންހެނުން ކޮމެޓީއަށް ޝައުގުވެރިކަން ކުޑަ

ކުރިޔަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބާއެކު ކުރިޔަށްގެންދާ އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީގެ މެމްބަރު ކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު އިލެކްޝަންސް ކަމިޝަނުން ވަނީ ހުޅުވާލަފައެވެ. މި ފެބްރުއަރީ މަހު 5 ވަނަ ދުވަހުން

އަންހެނުން ކޮމެޓީގެ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރުކަމަށް ހަނީފާ އިންތިޚާބުވެއްޖެ

ފުވައްމުލައް ސިޓީ އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީގެ ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާއަށް މެންބަރަކު ހޮވުމަށް ބޭއްވި ބައި-އިލެކްޝަން ކެންޑިޑޭޓް ނަމްބަރު 2 ހަނީފާ އިބްރާހިމް ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. މި އަދު ބޭއްވި އިންތިޚާބު ހަނީފާ

އަންހެނުން ކޮމެޓީގެ ދެކުނު ދާއިރާގެ ވޯޓުލުން މާދަމަ

ފުވައްމުލައް ސިޓީ އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީގެ ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާއަށް މެންބަރަކު ހޮވުމަށް ބާއްވާ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލުން މާދަމާ އޮންނާނެއެވެ. މިއިންތިޚާބުގައި ވޯޓުން ބާއްވަނީ ދެ މަރުކަޒެއްގައެވެ. އެއީ ދޫނޑިގަމު އަވަށު މީހުން

އަންހެނުން ކޮމެޓީގެ ފުވައްމުލައް ސިޓީ ދެނުދާއިރާގެ އިންތިޚާބު އިއުލާންކޮށްފި

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި އޮންނަ އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީގެ ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިސްތިއުފާދިނުމާއި ގުޅިގެން އަލުން މެންބަރަކު އިންތިޚާބުކުރުމަށް އިއުލާންކޮށްފިއެވެ. ފާއިތުވި ޑިސެމްބަރު މަހު ދެކުނު

ފުވައްމުލައް ސިޓީ އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީގެ ރައީސާއަކަށް އާސިފާ

މިއަދު އިފުތިތާޙު ކުރެވުނު ފުވައްމުލައް ސިޓީ އަންހެނުންގެ ތަރައްގީ އަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީގެ ރައީސާ އަކަށް އުތުރު ދާއިރާއިން އިންތިޚާބުވި އާސިފާ އިބްރާހިމް ހޮވައިފިއެވެ. އަދި ނާއިބު ރައީސާ އަކަށް ހޮވުނީ މަރިޔަމް ހަސީނާއެވެ.