އެތެރޭގެ މަގުތައްހެދުން ކުރިޔަށް: ނަމަވެސް މުއްދަތަކަށް ނުނިންމުނު

ފުވައްމުލަކުގެ އެތެރޭގެ މަގުހެދުމުގެ މަސައްކަތުގެ އަދިވެސް ކުރިޔަށް އެބައެއެވެ. އެތެރޭގެ މަގުތަކުން މި ޕްރޮޖެކްޓްގައި ހިމަނާފައިވާ 31 މަގުގެ ތެރެއިން ބޮޑުބައެއް މިހާތަނަށް ނިންމާލެވިފައި ވީނަމަވެސް މަސައްކަތް ނިންމަން ކަނޑައެޅި އެތައް ތާރީޚެއް ވަނީ

ބަހާރުމަގުން މާލެގަމު ސަރަހައްދުން އދަތުރުފަތުރު ކުރާ ފަރާތްތަކުން ސަމާލުވުމަށް ސިޓީ ކައުންސިލުން އަންގަިއފި

ފުވައްމުލައް ސިޓީ އެތެރޭގެ މަގުތައް ރަނގަލު ފެންވަރަކަށް ހެދުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ބަހަރު މަގުގެ މާލެގަމު ސަރަހައްދުގައި ސްޓޯމް ވޯޓާ ހޮޅި ވަޅުލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަތީ މިއަދުން (1 ޖެނުއަރީ 2023އިން) ފެށިގެން

އެތެރޭގެ މަގުހެދުން: ކުރިޔަށް! މުއްދަތަށް ނިންމާ ލެވޭނެ ބާ؟

ފުވައްމުލަކުގެ އެތެރޭގެ މަގުހެދުމުގެ މަސައްކަތުގެ ސްޕީޑު މިދުވަސްކޮޅު ހަލުއުކޮށް ކުރިޔަށް އެބައެއެވެ. އެގޮތުން ގިނަ މަގުތަކެއްގައި ތާރު އެޅެމުމުގެ މަސައްކަތް އަންނަނީ ކުރަމުންއެވެ. ޚާއްސަކޮށް މީހުން ގިނައިން ބޭނުންކުރާ ބޮޑެތި މަގުތަކުގައި ތާރުގެ މަސައްކަތް

ހޮސްޕިޓަލް މަގުގައި ތާރު އަޅާ ނިންމާލައިފި

ފުވައްމުލައކު ހޮސްޕިޓަލް ހުންނަ ފީނދިފަންނު މަގުގައުި ތާރުއެލުމުގެ މަސައކަތް އެއްކޮށް އިއްޔެ ނިންމާލައިފިއެވެ. ނަމަވެސް މަގުގައި ތާރުއެޅުމުގެ މަސައްކަތް މިވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ލަސްވެއެވެ. ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ އެތެރޭގެ މަގުތަކުގައި ތާރުއެޅުމުގެ މަސައްކަތް ލަސްވަނީ

އެތެރޭގައި ހަދާ މަގުތަކަށް 12 ކިލޯމިޓަރުގެ މަގު އިތުރުކުރެވިފައި – މޭޔަރު

މިހާރު ކުރިޔަށް ދާ ފުވައްމުލައ ސިޓީގެ އިެތރޭގެ މަގުތައް ހެދުމުގެ މަސައްކަތުގެ 2 ވަނަ ފިޔަވައްސަށް އިރު 2 ކިލޯމީޓަރުގެ މަގު އިތުރު ކުރެވި ޖުމުލަ 12 ކިލޯމީޓަރުގެ މަގު ރަނގަޅުފެންވަކަށް ތާރުއަޅައިގެން ހެދުމަށް

އުއްމީދަކީ ފުވައްމުލަކުގެ އެތެރޭގެ މަގުތައް މިއަހަރު ނިމޭނެ ކަމަށް – މޭޔަރު އިސްމާއީލް

މިހާރު ތާރުއެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ފުވައްމުލަކުގެ އެތެރޭގެ 31 މަގުގެ މަސައްކަތްތައް މިއަހަރު ނިމޭ ހިސާބަށް ނިމޭނެ އުއްމީދު ކުރައްވާ ކަމަށް ސިޓީގެ މޭޔަރު އިސްމާއީލް ރަފީގު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މޭޔަރު މިހެން ވިދަޅުވީ ފުން

އޯކިޑުމަގުގައި ތާރު އަޅާ މިއަދު ނިންމާލައިފި

މޫސުން ގޯސްވެ ވާރޭ ވެހުމުގެ ސަބަބުން މެދުކެނޑިފައިވާ އޯކިޑުމަގުގެ ތާރުއެޅުމުގެ މަސައްކަތް ރޭ އެއްކޮށް ނިންމާލައިފިއެވެ. އެއާއެކު މިހާތަނަށް ތާރު އެޅިފައި ވަނީ 2 ކިލޯމިޓަރުގެ މަގުގައެވެ. އެއީ ފިނިވާމަގާއި އޯކިޑުމަގުގައެވެ. އިއްޔެ ތާރު