ފުވައްމުލަކު ސިޓީގެ މަގުގެ 72 އިންސައްތަ ނިމިއްޖެ – އެމްޓީސީސީ

ފުވައްމުލަށް އެތެރޭގެ މަގުތައް ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތުގެ 72.65 އިންސައްތަ ނިމިފައިވާ ކަމަށް އެމަސައްކަތާއި ހަވާލުވެފައިވާ އެމްޓީސީސީއިން ބުނެފިއެވެ. އެކުންފުނިން އިތުރަށް ހާމަކޮށްފައިވަނީ މިހާރު ކުރިއަށްދަނީ ފެންހިންދާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތްކަމަށެވެ. އަންނަ ޖުލައިމަހުތެރޭ

ކުރިއަށް އޮތް ޖުލައިމަހު ފުވައްމުލަކުގެ މަގުތަކުގައި ތާރުއެޅުމަށް ތައްޔާރުވަނީ

މިއަހަރު ޖުލައިމަހުތެރޭ ފުވައްމުލަކުގެ އެތެރޭމަގުތަކުގެ ތާރުއެޅުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ވާންޖެހޭ ތައްޔާރީތައްވަމުންދާ އެމްޓީސީސީ އާއި ހަވާލާދީ ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލުން ހާމަކުރެއެވެ. ފުވައްމުލަކުގެ މަގުތައް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާގޮތާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރުމަށް އިއްޔެ

އަންނަ ނޮވެންބަރުގެ ކުރިން ފުވައްމުލަކު މަގުތައް ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭނެ – އާޒިމް

ފުވައްމުލަކު އެތެރޭ މަގުތައް މިއަހަރު ނޮވެންބަރު މަހުގެ ކުރިން ނިންމާ ރައްޔިތުންނަށް ހަވާލުކުރެވޭނެ ކަމަށް އެމަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާ އެމްޓީސީީސީގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމް ވިދާޅުވެއެޖެއެވެ. އާޒިމް މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި މީހަކުކުރި

އަރުއްފަންނު މަގާއި ނީލޯފަރުމަގުގައި ތާރު އަޅައި ރަގަޅު ފެންވަރަކަށް ހަދަނީ

ފުވައްމުލަކު ގިނަ ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުންތަކާއި ގުޅިގެން ކުރިން ޕްލޭން ކުރެވިފައިނުވާ ދެމަގު ކަމުގައިވާ އަރުއްފަންނު މަގާއި ނީލޯފަރުމަގުގައި ތާރުއެޅުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. މިދެ މަގުގައި ތާރު އެޅުމަށް ނިންމާ އެމަސައްކަތް އެމްޓީސީސީ އާއި ހަވާލުކުރެވިފައިވާކަން ފުވައްމުލަކު ސިޓީ

ފުވައްމުލަކު މަގުހެދުމުގެ މަސައްކަތުގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައި ނިމިއްޖެ

އެމްޓީސީސީ ހަވާލުކޮށްގެން ކުރިއަށްދާ ފުވައްމުލަކުގެ އެތެރޭގެ މަގުތައް ހެދުމުގެ މަސައްކަތުގެ 50 އިންސައްތަ ނިމިފައިވާ ކަމަށް އެކުންފުނިން ބުނެފިއެވެ. މިހާރު ކުރިއަށްދާ ސެޓްލެމެންޓް ޓޭންކު ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ 71 ޕަސެންޓާއި އިލެކްޓްރިކަލް ޖަންކްޝަން ފޮށި

ފުވައްމުލަކު މަގުހެދުމުގެ މަސައްކަތުގައި މިހާތަނަށް 4 ކިލޯމީޓަރުގެ މަގުގައި އެކި މަސައްކަތްތައް ކުރެވިއްޖެ

ބާރު ސްޕީޑުގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ފުވައްމުލަކުގެ އެތެރޭގެ މަގުތައް ރަގަޅު ފެންވަރަކަށް ހެދުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ތެރެއިން 4 ކިލޯ މީޓަރުގެ މަގުގައި އެކި މަސައްކަތްތައް ކުރެވިފައިވާ ކަމަށް ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލުން ބުނެފިއެވެ. މިހާތަނަށް

މަގުހެދުމުގެ މަސައްކަތަށް ބައެއް މަގުތައް ބަންދުކޮށްފި

ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ އެތެރޭގެ މަގުތައް ހެދުމުގެ މަސައްކަތަށް، ހަތަރު ސަރަހައްދަކުން 7 މަގެއް ބަންދުކުރަން ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލުން ނިންމައި އެކަން އިއުލާން ކޮށްފިއެވެ. އެމަގުތައް ބަންދުކުރަނީ މި ޖެނުއަރީ މަހުގެ 18 އިން ފެށިގެން