ފުވައްމުލަކު އިރުމަތީ ފަރާތު އޮއިވާލި ކަނދުފަތި އަލުން އަޅައި

ކަނޑައިގެން ގޮސްފައިވާ ފުވައްމުލަކު އިރުމަތީ ފަރާތު ކަނދުފަތި އަލުން އަޅައިފިއެވެ. މިއީ ފުވައްމުލަކުގެ އިރުން 10 މޭލު ބޭރުގައި އޮންނަ ކަނދުފައްޗެކެވެ. މިކަނދުފަތި އަލުން އަޅާފައިވަނީ މިމަހު 26 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. މިހާރު އަޅާފައިވާ

ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު ޑރ.ހުސޭން ރަޝީދު ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން

މިނިސްޓަ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސެސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗާ ޑރ. ހުސައިން ރަޝީދު ހަސަން އިއްޔެ ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލާއެކު ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މީޓިން ރޫމުގެ ބޭއްވުނު މިބައްދަލުވުމުގައި ފުވައްމުލަކު ސިޓީގައި

ކަނޑައިގެން ދިޔަ ފުވައްމުލަކު އިރުމަތި ފަރާތު ބޮއިއަލުން އަޅައިފި

ފުވައްމުލަކު އިރުމަތި ފަރާތު އޮއިވާލި ކަނދުފަތި (ބޮއި) ކަނޑައިގެން ދިއުމުން އަލުން އަޅާފައިވާކަމަށް ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލުން އިއްޔެ ރޭ ހާމަކޮށްފައި ވެއެވެ. މިކަލް ނޫހަށް މައުލޫމާތު ލިބުނު ގޮތުގައި މިކަނދުފަތި އަލުން އަޅާފައިވަނީ މި