ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު ޑރ.ހުސޭން ރަޝީދު ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން

މިނިސްޓަ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސެސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗާ ޑރ. ހުސައިން ރަޝީދު ހަސަން އިއްޔެ ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލާއެކު ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މީޓިން ރޫމުގެ ބޭއްވުނު މިބައްދަލުވުމުގައި ފުވައްމުލަކު ސިޓީގައި

އަލަ އޮޅުތަކަށް ޖެހޭ ބަލިން ސަލާމަތްވުމަށް އައު މުޑުވަކެއްގެ އަޖުމަބެލުމަށް ފަށައިފި

އަލަ އޮޅުތަކަށް ޖެހޭ ބައްޔެއްކަމަށްވާ ޓާރޯ ލިފް ބަލައިޓްއިންް ސަލާމަތްވުމަށް އައު މުޑުވަކެއްގެ އަޖުމަބެލުމަށް ފުވައްމުލަކުގައި އިއްޔެ ފަށައިފިއެވެ. ޓާރޯލީފް ބްލައިޓް ބަލީގައި އަލަގަހުގެ ފަތުގައި މުށި ރީނދޫ ކުލައިގެ ލަފެއްޖަހައި ގަސްހަލާކުކޮށްލައެވެ. މިބަލީގެ

ގައުމީ އެގްރޯ ކުންފުންޏާއި ގުޅިގެން ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމުގެ ފުރުސަތު

ގައުމީ އެގްރޯ ކުންފުންޏާއި ގުޅިގެން ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ ދަނޑުވެރިންނަށް ހުޅުވާލައިފިއެވެ. މިކަމާއި ގުޅޭ ގޮތުން މި ސެޕްޓެމްބަރު މަހު 21 ވަނަ ދުވަހު ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލުން ނެރުނު އިއުލާނުގައި

ފވމ ސިޓީގެ ދަނޑުވެރިންނަށް ތަމްރީނު ދެނީ

ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ ދަނޑުވެރިންނަށާއި އަލަށް ދަނޑުވެރިކަމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ކުރުމުއްދަތުގެ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުމަށް ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލުން ހުޅުވާލައިފިއެވެ. ދިހަ ދުވަހުގެ މި ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ އަންނަ މާރިޗު

ހޯދަޑު ދަޑުމަތީގައި ދަނޑުވެރިކަން ކުރަން ހުރި ބިދޭސީއަކަށް ހަމަލާދާފި

ފުވައްމުލަކު ހޯދަޑު އަވަށު ދަޑުމަތީގައި ދަނޑުވެރިކަން ކުރަން ހުރި ބަންގްލާދޭޝް ފިރިހެންނަކަށް ގްރޫޕަކުން ހަމަލާ ދީ ފިއެވެ. އިއްޔެ އިރުއޮއްސުނު ފަހުން ދަނޑުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށްފަހު ގެއަށް ދާން ތައްޔާރު ވަނިކޮށް މުނު ނިވާކޮށްގެން