ކަނޑައަޅާފައިވާ ދެ ބިން ވީއެންމެ އަވަހަކަށް ފަތުރުވެރިކަމަށް ހުޅުވާލުމަށް ސިޓީ ކައުންސިލުން އެދިއްޖެ

ފަތުރުވެރިކަމަށް ފުވައްމުލައް ސިޓީއިން މާކުރީއްސުރެ ކަނޑައަޅާފަައި ދެ ބިން ވީއެންމެ އަވަަކަށް ފަތުރުވެރިކަމަށް ހުޅުވާލުމަށް ސިޓީ ކައުންސިލުން ޓްވަރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީވާހީދުގެ ކިބައި އިން އެދިއްޖެއެވެ. ސިޓީ ކައުންސިލުން މިކަމަށް އެދިފައި ވަނީ ފާއިތުވި ޖޫން

ޑައިވާރސް ޓްވަރިޒަމް ސެކްޝަނެއް އުފައްދަނީ

ފަތުރުވެރިކަމާބެހޭ މިނިސްޓރީގައި ޑައިވާރސް ޓްވަރިޒަމް ސެކްޝަނެއް އުފައްދަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ޓްވަރިޒަމް މިނިސްޓަރ އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ފަތުރުވެރިކަމުގެ ގޮތުން ފުވައްމުލަކުގައި އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ކުރެވޭ ޑައިވިންއަށް މިސެކްޝަނުން އިތުރު ލުއިތަކެއް ހޯދައިދެވޭނެ

ފުވައްމުލަކުގެ ފަތުރުވެރިކަމާއި ގުޅޭ ކަންބޮޑުވުންތައް މިނިސްޓަރަށް

ފަތުރުވެރިކަމާއި ގުޅޭ ގޮތުން ފުވައްމުލަކުގައި ހުރި ކަންބޮޑުވުންތައް ޓްވަރިޒަމް މިނިސްޓަރ އަލީ ވަހީދާއި ރޭ ފުވައްމުލަކު ކުރުނދުމާ މާލަމުގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ހިއްސާކޮށްފިއެވެ. ފުވައްމުލަކުގައި ޓްވަރިޒަމް ދާއިރާގެ މަސައްކަތްކުރާ ގިނަ ފަރާތްތަކެއް ބައިވެރިވި މިބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިންނަށް

ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ ފަތުރުވެރިކަމާއި ގުޅޭ ހުޅުވާލެވިފައިވާ ބައްދަލުވުމެއް މިރޭ

ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ ފަތުރުވެރިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން އާއްމުކޮށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ ބައްދަލުވުމަކަށް ސިޓީ ކައުންސިލުން ގޮވާލައިފިއެވެ. އެ ކައުންސިލުން އާއްމުކޮށްފައިވާ ދައުވަތުގައި ވާ ގޮތުން މިރޭ 9:30ގައި އެބައްދަލުވުން ބާއްވަނީ ކުރުނދުމާ މާލަމުގައެވެ. މިކަލް ނޫހަށް މައުލޫމާތު