ދޫނޑިގަމު ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި ޓާފް އެޅުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި

ދޫނޑިގަމު ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި ޓާފް އެޅުމުގެ މަސައްކަތު އެއްބަސްވުމުގައި މިއަދު ފުވައްމުލައް ސިޓީކައުނސިލާއި ޓްރިޕްލް އެޗް ކުންފުންޏާއެކު ސޮއިކޮށްފިއެވެ. މިއަދު ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސލުގައި ބެއްވުނު ސޮއިކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން

ދޫޑިގަމު ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ ސަބް-ބޭސް ލެޔާގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ދޫޑިގަމު އަވަށުގައި ހެދުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ ސަބް-ބޭސް ލެޔާ ހެދުމުގެ މަސައްކަތް މިއަދު ފަށައިފިއެވެ. މިމަސައްކަތް ކުރަނީ އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކާއި ހަވާލުކޮށްގެން ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައި ވެއެވެ. ނަމަވެސް އެމަސައްކަތްކުރުމަށް ހަވާލުކޮށްފައި ވަނީ

ދޫޑިގަމް ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި ޓާފް އެޅުމަށްޓަކައި ސާވޭކޮށްފި

ދޫޑިގަމް ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި ޓާފް އެޅުމަށްޓަކައި ސާވޭކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލުން ހާމަކުރައްވައެވެ. ޔޫތް މިނިސްޓްރީގެ ކޮންސަލްޓަންޓަކާއެކު އެ ދަނޑުގެ ސަބްބޭސް ލޭޔާ ހެދުމަށްޓަކައި ބަލަން ޖެހޭ ކަންތައްތައް މި މަހުގެ 13