ތަތާރުން އެރުމާއި ވެއްޓުން (ފަނަރަވަނަ ބައި)

ތަތާރުން ޝާމަށް ހަމަލާދިނުމާއި ދިމިޝްގަށް ވަނުން ޝާމްކަރަ ހިފުމުގެ ޚިޔާލާއިއެކު ތަތާރުން ވަރުގަދަ ލަޝްކަރެއް ޝާމްކަރައަށް ހަމަލާދިނުމަށް ރުކުރުވާލިއެވެ. މިޚަބަރާއިއެކު މުސްލިމުންވެސް ލަޝްކަރެއް ތައްޔާރުވެ ދެލަޝްކަރު ހިމްސް ޝަހަރުކައިރިން ބައްދަލުވިއެވެ. މި ހަގުރާމައަށް ތަތާރުން

ތަތާރުންގެ އެރުމާއި ވެއްޓުން (ސާދަވަނަ ބައި)

ގުތޫޒު ޝަހީދުކޮށްލުން ތަތާރުންނާއިއެކު ކުރެވުނު ހަގުރާމައިގެ ނަސްރާއި ކާމިޔާބަށްފަހު ޝާމުގެ އެތަށް ބިމެއް މުސްލިމުންގެ ބާރުގެ ދަށަށް ގެނައުމަށްފަހު ގުތޫޒު އަބުރާ މިސްރުގެ ގާހިރާ ދަތުރު ފެއްޓެވިއެވެ. މިދަތުރު މަތީގައި ގުތޫޒު ޝަހީދުކޮށްލިއެވެ. މިކަމުގެ

ތަތާރުންގެ އެރުމާއި ވެއްޓުން (ސާދަވަނަ ބައި)

ތަތާރުންނާއި ދެކޮޅަށް ހަގުރާމަކުރުމަށް މުސްލިމު ލީޑަރުން އެއްބައިވަންތަ ކުރުމަށް ގުތޫޒު މަސައްކަތްކުރެއްވިއެވެ. އެގޮތުން، ޝާމު ކަރައިގައި ވެރިކަން ކުރަމުންދިޔަ ނާސިރު ޔޫސުފަށް ސިޓީ ފޮނުއްވިއެވެ. އަދި ނާސިރުގެ ރަސްކަން ގަބޫލުކޮށް ނާސިރުގެ ނާއިބެއްގެ ގޮތުގައި

ތަތާރުންގެ އެރުމާއި ވެއްޓުން (ތޭރަވަނަ ބައި)

އަލްއިއްޒު އިބުނު އަބްދުއްސަލާމު ހަތްވަނަ ގަރުނުގެ މަޝްހޫރު އިލްމުވެރިޔާ އަލް އިއްޒު އިބުނު އަބްދިއްސަލާމް ދުނިޔޭގެ އަލިކަންދެކިވަޑައިގަތީ ހިޖުރީ ސަނަތުން 577 ވަނަ އަހަރު ޝާމުކަރައިގެ ދިމިޝްގަށެވެ. އަލް އިއްޒުގެ ތޫނުފިލިކަން އިލްމު އުގެނެން

ތަތާރުންގެ އެރުމާއި ވެއްޓުން (ބާރަވަނަ ބައި)

ތޯރާސް ޝާހަށްފަހު މިސްރުގެ ވެރިކަން ތޯރާން ޝާހު އަވަހާރަވުމާއިއެކު މިސްރުގައި ހަލަބޮލިކަމެއް އުފެދުނެވެ. އައްޔޫބީ ޚާންދާނުން ވެރިކަމަށް އައްޔަންކުރާނެ ގާބިލު ލީޑަރެއް މިސްރުގައެއް ނެތެވެ. މަމްލޫކުން ރަސްކަލުންގެ ގޮތުގައި އާންމު ރައްޔިތުން ބަލައެއްނުގަނެއެވެ. މިސްރުގެ

ތަތާރުންގެ އެރުމާއި ވެއްޓުން (އެގާރަވަނަ ބައި)

މަމްލޫކުން ވެރިކަން އުފެދުން މަމްލޫކުންނަކީ އަޅުންގެ ބާޒާރުން މުއްސަދިން އެބައިމީހުންގެ ކަންތައްތަކުގައި އެހީތެރިވެދިނުމަށް ގަނެފައިވާ މީހުންނެވެ. މަމްލޫކުން ގެންގުޅެން ފަށާފައިވަނީ އައްބާސީ ޚަލީފާ އަލްމައުމޫނުގެ ވެރިކަމުގައެވެ. ޚަލީފާ އަލް މައުމޫނުގެ ވެރިކަމުގައި ޚަލީފާއަށް ވަފާތެރި

ތަތާރުންގެ އެރުމާއި ވެއްޓުން (އެގާރަވަނަ ބައި)

ދިމިޝްގާއި ދިމާލަށް މިސްރާބު ޖެހުން އަންޓާކިޔާގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުމަށްފަހު ހުލާގޯގެ އެންމެ މުހިންމު އަމާޒަކަށްވީ ދިމިޝްގު ހިފުމެވެ. އެެހެންކަމުން، އޭނާގެ ލަޝްކަރުތައް ދިމިޝްގާއި ދިމާލަށް އަމާޒުހިފިއެވެ. ހަލަބާއި ދިމިޝްގާއި ދޭތެރޭ ހިމްސްގެ އުތުރުން ހަމާ