ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކުރީ އެމްޑީޕީ ކެންޑިޑޭޓުން

ބޮޑު މެޖޯރިޓީ އަކާއެކު ވެރިކަންކުރާ އެމްޑީޕީ އިން ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު 2020ގެ ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ ގޮނޑިތައް ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 6 ގޮނޑީގެ ތެރެއިން 4 ގޮނޑި އާއި ސިޓީގެ މޭޔަރުގެ

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު 2020ގެ ވޯޓުލުން ފެށިގެން ކުރިއަށް

ލަސްކުރެވުނު 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ވޯޓުލުން ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ވެސް މިއަދު ހެނދުނު ފަށައިގެން ކުރިޔަށް އެބަދެއެވެ. މި އިންތިޚާބުގައި ދެބައެއް ހިމެނެއެވެ. އެއީ 5 އަހަރު ދުވަހަށް ލޯކަލް

ފަސްކުރެވުނު ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު މާދަމާ

ފަސްކުރެވުނު 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު މާދަމާ (10 އޭޕްރީލް 2021) ގައި ބޭއްވުމުގެ އެންމެ ފަހުގެ ތައްޔާީތައް ވެއްޖެއެވެ. ފަސްކުރެވުނު މިއިންތިޚާބުގެ ފޯރިވެސް ވަނީ އެތައްގުނައެއް އިތުރު ވެފައެވެ. މާދަމާ

‘ރަށްވެހި ފަތިސް’ ސާފު، އެކަމަކު މިއީ މަގޭ ރާއްޖެތަ؟ ނޫނީ އަފުންގެ ސިޓީ ތަ؟

ސިޔާސީ ފޯރީއަކީ ވަރަށް ވަރުގަދަ އެއްޗެއްކަން ދިވެހިން މިހާރު ގަބޫލުކުރާނެއެވެ. މި ފޯރި ގަދަކުރުމުގެ ގޮތުން ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ވަކި ތީމަކަށް ކުރު އަޅާގަންނަ ފަދަ ޝިއާރުތައް ކަނޑައާޅައިގެން، އެއިގެ ދަށުން ސިޔާސީ މެނިފެސްޓޯއާއި

ގިނަ ވައުދުތަކާއެކު ރަށްވެހި ފަތިސް ކެމްޕޭނު ޖަލްސާ ނިންމާލައިފި

ކުރިޔަށް އޮތް ކައުންސިލް ދައުރުގައި ރަށްޔިތުނަނަށް ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ކޮށްދިނުމަށް ވި ވައުދުތަކާއެކު ރޭ ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ބޭއްވި ‘ރަށްވެހި ފަތިސް’ ކެމްޕޭނު ޖަލްސާ ނިންމާލައިފިއެވެ. އަފުން ޓީވީއިން ލައިވްކުރަމުން ދިޔަ މިިޖަލްސާގައި ބާއްވާފައިވަނީ

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުދޭންވީ ކާކަށް؟ ކޮން ކަމަކަށް…؟

ކުރިމަތިވަމުން މިއަންނަ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބާއި މެދު ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ އެންމެހާ ރަށްޔިތުން ވިސްނަންވީ ކޮންކޮން އަސާސްތަކެއްގެ މައްޗަށްތޯ ބަލާލުމަކީ މާދަމާއަށްޓަކައި ކޮންމެހެންވެސް މިއަދު ކުރަންޖެހޭކަމެކެވެ. ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގެ ރަނގަބީލުގެ އަޑު އަދި