ގެދޮރުވެރި ކުރުމުގެ ލޯނުން ހެޔޮ ބަދަލެއް ލިބޭނެ

އިއްޔެ ސަރުކާރުން ހުޅުވާލި ގެދޮރުވެރިކަމުގެ ލޯނަކީ މިހާތަނަށް ރާއްޖޭގައި އެންމެ ކުޑަ އިންޓަރެސްޓް ރޭޓާއެކު ދޫކުރާ ލޯނުކަން ހާމަވެއެވެ. އެގޮތުން އެ ލޯނުގެ އިންޓަރެސްޓް ރޭޓަކީ %6 އެވެ. ގެދޮރުވެރިކަމުގެ ލޯނަކީ އެމީހާ ވިޔަފާރި