ސިތާނާ ސްޓޯރުގެ ކަސްޓަމާ އެޕްރިސިއޭޝަން ނައިޓް ގިނަ ފަރާތްތަކަކަށް އިނާމު

ފުވައްމުލަކު ސިތާނާ ސްޓޯރުން ފާހަގަކުރަމުން އަންނަ ކަސްޓަމާ އެޕްރިސިއޭޝަން ނައިޓް ހަފުލާ ބާއްވައި ގިނަ ފަރާތްތަކަކަށް އިނާމު ދީފިއެވެ. މީގެ އިތުރުން މިހަފުލާގައި ވަނީ މުޅިން އަލަށް ބަސްމަތީ ރައީސް އަލީޝާން އާއި ޖޫހެއް

ފުވައްމުލަކު ސްކޫލުތަކަށް އެހީތެރިވެދިނުމުގެ އެމްއޯޔޫއެއްގައި ސިތާނާ ސްޓޯރުން ސޮއެކޮށްފި

ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ފުވައްމުލަކުގައި ވިޔަފާރިކުރަމުން ގެންދާ ސިތާނާ ސްޓޯރުން ފުވައްމުލަކުގައި ހިންގާ ހަތަރު ސްކޫލަކަށް އެހީތެރިވެދިނުމުގެ އެމްއޯޔޫތަކެއްގައި ސޮއެކޮށްފިއެވެ. ސިތާނާ ސްޓޯރާއި އަސްރަފީ ސިތާނާ ސްޓޯރާއިއެކު ސޮއެކޮށްފައިވަނީ ޏ.އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒާއި މުހައްމަދު ޖަމާލުއްދީން

ސިތާނާ ސްޓޯރުން ފުވައްމުލައް ސިޓީ ސްކޫލްތަކަށް އެހީދިނުމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

ސިތާނާ ސްޓޯރުން ފުވައްމުލައް ސިޓީ ސްކޫލްތަކަށް އެހީތެރިވެދިނުމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި މިއަދު ސޮއިކޮށްފިއެވެ. ފުވައްމުލަކުގައި ހިންގާ ސަރުކާރު ސްކޫލްތަކާއި ސިތާނާ ސްޓޯރާއި ދެމެދު ސޮއިކުރުން ބާއްވާފައިވަނީ މިއަދު ލެޑް ޒެޕަލިން (ކުރީގެ މެންގޯ) ރެސްޓޯރަންޓްގައެވެ. ސިތާނާ

ކޯވިޑް19 އާއި ގުޅިގެން ސިތާނާ ގްރޫޕްގެ ފިހާރަތަކުން ތަކެތީ އަގުހެޔޮކޮށްފި

މިހާރު މުޅި ދުނިޔޭގައި ވެސް ހަލުއިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ ކްރޯނާވައިރަސް (ކޯވިޑް19) ރޯގާ އާއި ގުޅިގެން ފުވައްމުލަކު، ސިތާނާ ގްރޫޕްގެ ފިހާރަތަކުން މުދަލުގެ އަގުހެޔޮކުރުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. ސިތާނަ ގްރޫޕްގެ ފިހާރަތަކުގެ ތެރެއިން ސިތާނާ ސްޓޯރަށް އިމްޕޯޓް ކުރާ މުދަލުން %25

ސިތާނާ ސްޓޯރުގެ އަހަރީ ސޭލް 17 އިން 19 އަށް އޭއީސީ ހޯލުގައި

ފުވައްމުލަކުގައި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ވިޔަފާރި ކުރަމުންއަންނަ ސިތާނާ ސްޓޯރުގެ މިއަހަރުގެ އަހަރީ ސޭލް އަންނަ ބުދަ ދުވަހުން ފެށިގެން ހުކުރު ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ޏ.އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަރުގެ ހޯލުގައި އޮންނާނެ ކަަމަށް ސިތާނާ ސްޓޯރުން