ދޫޑިގަމު ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ ސަބް-ބޭސް ލެޔާގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ދޫޑިގަމު އަވަށުގައި ހެދުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ ސަބް-ބޭސް ލެޔާ ހެދުމުގެ މަސައްކަތް މިއަދު ފަށައިފިއެވެ. މިމަސައްކަތް ކުރަނީ އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކާއި ހަވާލުކޮށްގެން ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައި ވެއެވެ. ނަމަވެސް އެމަސައްކަތްކުރުމަށް ހަވާލުކޮށްފައި ވަނީ

ދޫޑިގަމް ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި ޓާފް އެޅުމަށްޓަކައި ސާވޭކޮށްފި

ދޫޑިގަމް ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި ޓާފް އެޅުމަށްޓަކައި ސާވޭކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލުން ހާމަކުރައްވައެވެ. ޔޫތް މިނިސްޓްރީގެ ކޮންސަލްޓަންޓަކާއެކު އެ ދަނޑުގެ ސަބްބޭސް ލޭޔާ ހެދުމަށްޓަކައި ބަލަން ޖެހޭ ކަންތައްތައް މި މަހުގެ 13

ހޯދަޑު ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި ޓާރފް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ހޯދަޑު ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި ޓާރފް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް މިއަދު ފަށައިފިއެވެ. މިއީ ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދު ކުރައްވައިގެން ކުރިޔަށް ގެންދާ ޕްރޮޖެކްޓެކެވެ. މިދަނޑުގެ ފަސްގަނޑު ޓާފް އެޅުމަށް ތައްޔާރު ކުރަނީ އެމްޓީސީސީ އިންނެވެ. އަދި

ހޯދަނޑު ފުޓުބޯޅަ ދަނޑުގައި ފީފާ ގަބޫލުކުރާ ފެންވަރުގެ ޓާފެއް އަޅަނީ

ހޯދަޑު ފުޓުބޯޅަ ދަނޑުގައި ފީފާ ގަބޫލުކުރާ ފެންވަރުގެ ޓާފް އެޅުމަށް އަމީން ކޮންސްޓްރަކްޝަނާއި ހަވާލުކޮށްފިއެވެ. ފީފާ އިން ގަބޫލުކުރާ ފެންވަރުގެ ޓާރފް އެޅުމުގެ އެއްބަސް ވުމުގައި ސޮއިކުރުން ބާއްވާފައި ވަނީ މިއަދު ޔޫތު މިނިސްޓްރީގައެވެ. މި އެއްބަސްވުމުގައި އަމީން