ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ޕޮލިޓެކްނިކްގެ ކޯސްތައް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމުގެ މަޝްވަރާތައް ބާއްވައިފި

ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ޕޮލިޓެކްނިކްގެ ކޯސްތައް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމުގެ މަޝްވަރާތައް ބާއްވާފައިވާކަމަށް ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލުން ހާމަކުރެއެވެ. ސިޓީ ކައުންސިލުން ހާމަކުރެއްވި ގޮތުގައި މިއަދު މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކް އާއިއެކު ބޭއްވިފައިވާ ބައްދަލުވުމަކީ  ސިޓީ ކައުންސިލާއި ޕޮލިޓެކްނިކް

ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ގާއިމުކުރަން ވައުދު ވެފައިވާ ޓިވެޓް ސެންޓަރުގެ މަސައްކަތާއި ގުޅޭގޮތުން މަޖުލީހުގައި އެމްޕީ ހުސޭން ސުވާލުކޮށްފި

ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ގާއިމުކުރަން ސަރުކާރުން ވައުދު ވެފައިވާ ޓިވެޓް ސެންޓަރުގެ މަސައްކަތާއި ގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖުލީހުގެ ޖަލްސާގައި އެމްޕީ ހުސޭން މުހައްމަދު ހަޔާ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރާއި ސުވާލުކުރީ ނިމުނު ހަފުތާގައެވެ. އެމްޕީ ހުސޭންގެ ސުވާލު