ޔޫތު ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން އެފްސި ދަޑިމަގު ޓީމަށް

ފާއިތުވި އޮކްްޓޯބަރު މަހު 26 އިން މި ނޮވެމްބަރު 3 އަށް ފުވައްމުލައް ސިޓީ ސްޓޭޑިއަމްގައި ކުރިޔަށްގެންދިޔަ ފުވައްމުލައް ޔޫތު ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ މިއަދު ކުޅެވުނު ފައިނަލު މެޗު ކާމިޔާބުކޮށް އެފްސީ ދަޑިމަގު މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން

ސެމީ ފައިނަލުގެ ފަހު ދެޖާގަ މިސްކިތްމަގަށާއި ދޫނޑިގަމު ޖޫނިއަރ ޓީމަށް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ސްޓޭޑިއަމްގައި މިހާރު ކުރިޔަށްދާ ފުވައްމުލައް ޔޫތު ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލުގެ ފަހު ދެޖާ މިސްކިތްމަގު އެންމެގެ ގުޅުން ޓީމާއި ދޫނޑިގަލޯނާ ޖޫނިއަރ ޓީމު ހޮވިއްޖެއެވެ. ސެމީ ފައިނަލުގައި ވާދަކުރަން ޖެހޭނީ މިދެޓީމެވެ. މިއީ ގްރޫޕް 2

އެފްސީ ދޫނޑިގަލޯނާއާއި އެފްސީ ދަޑިމަގު ސެމީ ފައިނަލަށް

މިހާރު ކުރިޔަށްދާ ފުވައްމުލައް ޔޫތު ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލަށް އެފްސީ ދޫނޑިގަލޯނާއާއި އެފްސީ ދަޑިމަގު ހޮވިއްޖެއެވެ. ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގައި އެއް ގްރޫޕެއްގައި ހިމެނުނު މިދެޓީމު ސެމީ ފައިނަލަށް ދިޔައީ އިއްޔެ ކުޅެވުނު ކްއާޓަރ ފައިނަލު މެޗުން މޮޅުވެގެންނެވެ. އަނެއްކޮޅުން

ޔޫތު ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ކުއަރޓަރ ފައިނަލް ޓީމުތައް ހޮވިއްޖެ

ފުވައްމުލަކު ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން މިހާރު ކުރިޔަށްގެންދާ ފުވައްމުލައް ޔޫތު ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ގުރޫޕް ސްޓޭޖް މެޗުތައް ނިމި ކުއާޓަރ ފައިނަލަށް ޓީމުތައް ހޮވިއްޖެއެވެ. ފުރަތަމަ ބުރުން ކަޓައިގެން ދިޔައީ ކޮންމެ ގްރޫޕެއްގެ ވެސް

ޔޫތު ފުޓްސަލް 2019: ގްރޫޕް 3 އަދި 4 ގެ ފަހު މެޗުގެ ފޯރިގަދަވާނެ

ފުވައްމުލަކު ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން މިހާރު ކުރިޔަށްގެންދާ ފުވައްމުލައް ޔޫތު ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ތިންވަނަ ދުވަހުގެ ކުޅުން ނިމުނުއިރު ގްރޫޕް 3 އަދި 4 ގެ ފަހު މެޗުތަކަށް ވަނީ ބާރު ބޮޑުވެފައެވެ. އެއީ

ޔޫތު ފުޓްސަލްގެ ދެވަނަ ބުރަށް ޒީ-ކޮލެޖް، ދަޑިމަގު ބީޓީ، އެންމެން ޓީމު

ފުވައްމުލައކު ސްޓޭޑިއަމްގަިއ މިހާރު ކުރިޔަށްދާ ޔޫތު ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ2 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުޅުމުން ދަޑިމަގު ބީޓީމު އާއި މިސްކިޔްމަގު އެންމެންގެ ގުޅުން (އެންމެން) ޓީމު ބޮޑު ތަފާތަކުން މޮޅުވެ ދެވަނަ ބުރުގެ އުއްމީދު ބޮޑުކޮށްފިއެވެ.

ޔޫތު ފުޓްސަލް މުބާރާތް: ޒީ-ކޮލެޖް އާއި އެފްސީ ދޫނޑިގަލޯނާ އަށް މޮޅެއް

މިއަދު ފެށި ފުވައްމުލައް ޔޫތު ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހުގެ މެޗުތަކުން ޒިިކްރާ އިންޓަނޭޝަނަލް ކޮލެޖ(ޒީ-ކޮލެޖް) ޓީމާއި އެފްސީ ދޫނޑިގަލޯނާގެ ޓީމު މޮޅުވެއްޖެއެވެ. މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި މިއަދު ހަވީރު 3:30 ގައި ޒީ-ކޮލެޖާއި ދޫނޑިގަލޯނާ ޔޫތު ޓީމު