6 އޭޕްރީލް 2020 ( ހޯމަ )

banner

މިރޭ، މަޖުލިސް ބިލްތަކުގެ މައުލޫޟާތު ދިނުން

މަޖުލީހުގައި ބަހުސު ކުރެވެމުންދާ ބިލްތަކުގެ މައުލޫމާތު ރައްޔިތުންނަށް ދެނީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖުލީހުގައި މިހާރު ބަހުސު ކުރެވެމުންދާ މުހިންމު ބިލްތަކުގެ މައުލޫމާތު ރައްޔިތުންނާއި ހިއްސާކުރުމަށް މިރޭ ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކުރުނދު މާމާލަމުގައި ބއްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަށް ތައްޔާރުވަމުން އެބަދެއެވެ.

މިބައްދަލުވުން ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ މިރޭ، 1 ނޮވެމްބަރު 2019 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ 8:30 ގައި އެވެ. މިބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވުމަށް ފުވައްމުލައި ދިރިއުޅޭ އެންމެހާ ރައްޔިތުންނަށް ވަނީ ހުޅުވާލެވިގެން ދައުވަތު ދީފައެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖުލީހުގެ ރައީސް ރައީސް ނަޝީދު މިއަދު ހަވީރު ފުވައްމުލައް ސިޓީއަށް ވަޑައިގެން އެބައުޅުއްވައެވެ.ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު