ދުނިޔޭގެ ހަކުރުބަލީގެ ދުވަސް – ޑީއެމް ކޭމްޕް ކުރިޔަށްދާނީ

ހަކުރުބަލީގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން މިއަދުން ފެށިގެން ކުރިޔަށްދާ މެޑިކަލް ކޭމްޕް 2021
Share on facebook
Share on twitter
Share on google

ޤައުމީ ފެންވަރުގައި “ދުނިޔޭގެ ހަކުރުބަލީގެ ދުވަސް” ފާހަގަކުރުމަށް މި އަހަރު ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ކުރިޔަށް ގެންދާ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ބާއްވާ “ޑީ.އެމް ކޭމްޕް” މިއަދު ހެނދުނުން ފެށިގެން ކުރިޔަށް އެބަދެއެވެ.

މި ހަރާކާތް ކުރަށް ގެންދަނީ ފުވައްމުލައް ސިޓީ ޔޫތު ސެންޓަރު ހޯލުގައެވެ. މިއަދު ހެނދުނު 9:00 އިން 13:00 އަށް އަދި މާދާމާ މެންދުރު 14:00 އިން 16:00 މިކޭމްޕް ކުރިޔަށްގެދާނެއެވެ. މިއަދުވެސް ގިނަބަޔަކު މިކޭމްޕަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފައި ވެއެވެ.

މެޑިކަލް ކޭމްޕްގެ ޚިދުމަތްތައް- 2021

މިކޭމްޕްގައި ގިނަ ހަރަކާތްތަކެއް ކުރިޔަށް ގެންދެއެވެ. އެގޮތުން ސްޕެޝަލިސްޓް ޑޮކްޓަރުންގެ ކޮންސަލްޓޭޝަނާއި ތަފާތު ޓެސްޓްތައް ހެދުން ހިމެނެއެވެ. އެއްވެސް އަގަކާއި ނުލައި މުޅިން ހިލޭ ތިމާގެ ހަށިގަނޑުގެ ދުޅަހެޔޮކަން ކަމާއި ގުޅޭ ޚާއްސަ ޑޮކްޓަރުންގެ ގާތުން ބަލާލުމަށްމި އޮތް ފުރުސަތުގެ ބޭނުން ހިފުން ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށް ވެސް މުހިންމުވާނެއެވެ.

މެޑިކަލް ކޭމްޕްގެ ޚިދުމަތްތައް

މިކޭމްޕްގައި ހަކުރުބައްޔަށް މީހުން ސްކްރީނުކުރުން ވެސް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ. އެގޮތުން ބޮޑީމާސް އިންޑެކްސް (ބީއެމްއައި) ހިސާބުކުރުމާއި، ބްލަޑް ޕްރެޝަ ބަލައިދިނުމާއި، ޖީއާރުބީއެސް ބަލއިދިނުމާއި، ފަންދަސްފޮޓޯގްރަފީ އާއި މާބަނޑު މީހުންނާިއ ގުޅޭ ހަކުރުބަލީގެ މައުލޫމާތު ދިނުމާއި، ސްޕެޝަލިސްޓް ޑްކްޓަރުންގެ ކޮންސަލްޓޭޝަން ދިނުންވެސް ހިނެފައިވެއެވެ.

މި ކޭމްޕގައި ބައިވެރިންނަށް ކޮންސަލްޓޭޝަން ދިނުމަށް އައިސް ތިބީ މުޅި ރާއްޖެއިން ވެސް ހޮވާލެވޭ އެންމެ ސީނިއާ ޑޮކްޓަރުންގެ ޓީމެކެވެ. އެގޮތުން، ސްޕެޝަލިސްޓު ޑޮކްޓަރުން ކަމަށްވާ ޑރ. އަލީ އަބްދުﷲ ލަތީފު އާއި ޑރ. އަލީ ނަޒީމް ގެ އިތުރުން އެތެރެހަށީގެ ޚާއްސަ ޑޮކްޓަރު ޑރ. މޫސާ މުރާދު ޑރ. އިބްރާހިމް ފައިސަލް، ޑރ. މުހައްމަދު ފައިޝަމް އާއި ޑރ. ފާތިމަތު ނާދިއާ ހިމެނިވަޑައިގަންނަވައެވެ.

މެޑިކަލް ކޭމްޕްގެ ޑޮކްޓަރުން – ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި

މީގެ އިތުރުން ފުވައމްުލައް ސިޓީއަށް ނިސްބަތްވާ އެތެރެހަށީގެ ޚާއްސަ ޑރޮކްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުތުއިމް އާއި އިންޑޯކްރިނޮލޮޖީގެ ސަބް-ސްޕެޝަލިސްޓް ޑރ. މުހައްމަދު ސިރުހާން ހިމެނި ވަޑައިގަންނަވައެވެ.

މި މެޑިކަލް ކޭމްޕަށް ވަޑައިގެން އެއްވެސް ފީއަކާއި ނުލައި މިޑޮކްޓަރުންގެ ކޮންސަލްޓޭޝަން ހޯއްދެވުމަށް މިއީ ރަނުގެ ފުރުސަތެކެވެ.

ހަކުރުބަލީގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން މިއަދުން ފެށިގެން ކުރިޔަށްދާ މެޑިކަލް ކޭމްޕް 2021

 

No Article rating
0 Reviews
  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
ގުޅުންހުރި ލިއުންތައް
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments