ފުވައްމުލަކު ވަދު މަސްވެރިކަމަށް ކަނދުފަތި އެޅީ އިރުން 6 މޭލު ބޭރުގައި

ވަދު މަސްވެރިކަމަށާއި ސްޕޯޓްސް ފިޝިން އަށް ފުވައްމުލަކު ބޭރުގައި އަޅާފައިވާ އޮއިވާލި ކަނދުފަތި. - ރީނދޫ ކުލަ. 2023
Share on facebook
Share on twitter
Share on google

ފުވައްމުލަކު ބޭރުގައި ވަދު މަސްވެރިކަމަށް އޮއިވާލި ކަނދުފަތި އެޅީ އިރުން 6 މޭލު ބޭރުގައެވެ. ރީނދޫ ކުލައިގެ މި ކަނދުފަތީގެ ނަމްބަރަކީ Q09V01 އެވެ.

މިކަނދުފަތީގެ ޖިއޮގްރަފިކަލް ޕޮޒިޝަނަކީ؛

0 ދަރަޖަ 449 .24 މިނިޓު ދެކުނު އަރުޟު
73 ދަރަޖަ 25.743މިނިޓް އިރު ތޫލު
0°24.449’S . 73°25.734’E

ވަދު މަސްވެރިކަމަށާއި ސްޕޯޓްސް ފިޝިން އަށް ފުވައްމުލަކު ބޭރުގައި އަޅާފައިވާ އޮއިވާލި ކަނދުފަތި އެޅުމުގެ މަސައްކަތުގައި – ރީނދޫ ކުލަ. 2023

ވަދު މަސްވެރިކަމުގެ މިކަނދުފަތި ތަކުގައި ދުރަށް އަލި ފެންނާނެ ބައްތި ހަރުކުރެވިފައި ވުމާއި ރާޑާރު ރިފްލެކްޓާ ހަރުކުރެވިފައިވާ ކަމަށް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީއިން ހާމަކުރައްވާފައި ވެއެވެ. ވުމާއެކު ކަނދުފަތި ފާހަގަ ކުރަން ފަސޭހަ ވުމާއި ކަނދުފަތި ކަނޑައިގެންދާ ހާލަތްތަކުގައި ވެސް އަލުން އެ ކަނދުފަތި ހޯދުމަށް ފަސޭހަވެގެން ދާނެއެވެ.

މިއީ ގެސްޓް ހައުސް ފަތުރުވެރިކަމާއެކު މަޝްހޫރުވަމުން އަންނަ މުނިފޫހި ފިލުވުމަށް ކުރާ މަސްވެރިކަމާއި ސްޕޯޓްސް ފިޝިން އަށް ވެސް ބޭނުން ކުރެވޭނެ އޮއިވާލި ކަނދުފައްޗެކެވެ.

މި ކަނދުފަތީގެ ސަބަބުން ފުވައްމުލަކުގެ މަސްވެރިންނަށް ރަށާއި ކައިރިން މަސްވެރިކަން ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ފަހިވެގެން ދާނެއެވެ.

ވަދު މަސްވެރިކަމަށާއި ސްޕޯޓްސް ފިޝިން އަށް ފުވައްމުލަކު ބޭރުގައި އަޅާފައިވާ އޮއިވާލި ކަނދުފަތި އެޅުމުއެޅުން – ރީނދޫ ކުލަ. 2023

މިއީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަ އިން ހިންގަމުންއަންނަ “ވަދު ކަނދުފަތި” ޤާއިމްކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ދަށުން ފުވައްމުލަކު ދެކުނު 6 މޭލު ބޭރުގައި ގައިމުކުރި ފުރަތަމަ ކަނދުފައްޗެވެ. ނަމަވެސް މިމަޝްރޫއުގެ ދަށުން އައްޑޫ އާއި ގއ. ގައި ވެސް  އިތުރު ވަދު މަސްވެރިކަމުގެ 3 ކަނދުފަތި އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވެއެވެ.

ސ. މީދޫ: އިރު ދެކުނުން 6 މޭލު ބޭރުގައި – ވަދު މަސްވެރިކަމަށް

ސ. ގަން: ދެކުނުން 5 މޭލު ބޭރުގައި – ވަދު މަސްވެރިކަމަށް

ގއ. މާމެންދޫ: އިރުން 4.5 މޭލު ބޭރުގައި  – ވަދު މަސްވެރިކަމަށް

ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީން ހާމަކުރައްވާފައިވާ ގޮތުގައި މިއީ ދިވެހިންނަށް އާމްދަނީ ލިބޭނެ އިތުރު ގޮތްތަކެއް ހޯދައިދީ ފުޑް ސެކިއުރިޓީ ޔަގީންކަން އިތުރު ކުރުމަށް އިތުރަށް އެހީއަކަށް ވެގެން ދާނެ ކަމެކެވެ.

4.0/5.0 Article rating
1 Review
  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
ގުޅުންހުރި ލިއުންތައް
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments